Seminarium "Neurodydaktyka w nauczaniu matematyki. Porozmawiajmy, jak uczyć się rozumowania matematycznego" - relacja

Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 jest edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, włączając się w realizację tego priorytetu i zadań wytyczonych przez organ nadzoru pedagogicznego, zorganizowała seminarium „Neurodydaktyka w nauczaniu matematyki. Porozmawiajmy, jak uczyć się rozumowania matematycznego”. Spotkanie odbyło się 27 listopada 2015 roku w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Współorganizatorem wydarzenia było Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP w Kielcach oraz Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie. Patronat honorowy nad seminarium objął Świętokrzyski Kurator Oświaty. 
Wzięło w nim udział 240 nauczycieli I etapu nauczania z województwa świętokrzyskiego, a także przedstawiciele wydawnictw, ośrodków metodycznych, nauczyciele akademiccy i studenci.
Celem seminarium było wzmocnienie pracy szkół i placówek oświatowych, upowszechnienie zasobów bibliotecznych wśród nauczycieli oraz dostarczenie wiedzy w zakresie najważniejszych i aktualnych problemów edukacji matematycznej dzieci od przedszkola po klasę IV szkoły podstawowej. Uczestnicy analizowali różne strategie rozwiązywania zadań tekstowych zgodnie z zasadami rozumowania matematycznego.

Program obejmował:

  1. Wykład prof. zw. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.
  2. Wykład dr. hab. prof. WSP im. J. Korczaka w Warszawie Gustawa Trelińskiego.
  3. Warsztat strategii rozwiązywania zadań tekstowych poprowadzony przez pracowników naukowych: dr Monikę Czajkowską oraz dr Beatę Bugajską-Jaszczołt.

Gości przywitała Urszula Salwa – dyrektor PBW w Kielcach, która podkreśliła, iż obecnie działania biblioteki pedagogicznej są ukierunkowane na wspieranie pracy szkół i placówek oświatowych, m.in. poprzez organizowanie konferencji, warsztatów i seminariów dla nauczycieli wszystkich etapów nauczania oraz upowszechnianie zasobów książnicy.
Joanna Piasta-Siechowicz – dyrektor SSP w Ostojowie wprowadziła nauczycieli w problematykę seminarium, przedstawiając przebieg procesu uczenia się dziecka, jego potencjał i rolę nauczyciela-przewodnika w kontekście neurodydaktyki.
Uczestnicy seminarium poznali najnowsze wyniki badań w zakresie uzdolnień matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, przeprowadzone przez prof. Edytę Gruszczyk-Kolczyńską, a także wskazówki jak rozpoznawać zdolności matematyczne uczniów i jak je rozwijać. Profesor przedstawiła również koncepcję autorskiego programu innowacji "Wyspy szczęśliwości pedagogicznej", który został wdrożony do realizacji w wielu placówkach w Polsce. Profesor Gustaw Treliński omówił działania oraz sytuacje dydaktyczne podejmowane w toku pracy nad zadaniem, które mogą sprzyjać rozwijaniu aktywności matematycznej oraz nabywaniu przez uczniów określonych umiejętności. Doktor Monika Czajkowska i doktor Beata Bugajska-Jaszczołt przybliżyły sposoby rozwiązywania zadań przez uczniów szkoły podstawowej, odwołując się do umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które uczeń zdobywa w toku edukacji matematycznej. Wykład poparty został ćwiczeniami praktycznymi.
Uczestnicy seminarium poznali również aktualną ofertę PBW w Kielcach w zakresie wspomagania nauczycieli oraz zakres usług świadczonych przez placówkę na rzecz środowiska oświatowego. Wydarzeniu towarzyszyła promocja książki Matematyczna edukacja wczesnoszkolna: teoria i praktyka, opublikowanej nakładem Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP w Kielcach, która przedstawia analizę błędnych poglądów dydaktycznych, podaje wskazówki skutecznego uczenia się matematyki, sposoby rozpoznawania i rozwijania uzdolnień matematycznych u dzieci. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie tematyką seminarium, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach opracowała bibliografię Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej, dostępną na stronie www.pbw.kielce.pl w Zakładce: Wspomaganie edukacji. W siedzibie książnicy zorganizowano także wystawę publikacji z zakresu teorii i metodyki nauczania matematyki na etapie wczesnoszkolnym, którą uzupełniają rysunki wykonane przez Monikę Wojteczek z SSP w Ostojowie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczny udział w seminarium i zainteresowanie ofertą PBW w Kielcach.

Marta Boszczyk

Zapraszamy do galerii