Czasopisma elektroniczne

Czasopisma elektroniczne dostępne w Czytelni PBW 

   • “Dziennik Gazeta Prawna”  za lata 2014-2019
   • “Newsweek”  za lata 2014-2015
   • “Rzeczpospolita” za lata 2016-2017
   • “Tygodnik Powszechny” za lata 2013-
   • “W Sieci” za lata 2014-2015
   • “Wprost” za lata 2009-2010, 2013-2017
   • Wszechświat od nr 4/2020-
   • “Zeszyty Literackie” 2012-2017

Czasopisma elektroniczne ogólnodostępne

Bazy danych o polskich czasopismach

ARIANTA
Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne.
Baza danych rejestruje informacje o polskich czasopismach elektronicznych.

AKADEMICKA PLATFORMA CZASOPISM
Najlepsze czasopisma naukowe i akademickie w jednym miejscu.

BAZHUM
Program opracowania, digitalizacji i udostępniania pełnotekstowej zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu humanistyki i innych nauk społecznych.

Bibliotekoznawstwo i Informacjia Naukowa

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
Problematyka publikowanych artykułów skupia się na zagadnieniach szeroko pojętego księgoznawstwa i informatologii. 

Biblioteka
Czasopismo naukowe, prezentujące badania problematyki współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa jak i historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych.

Biblioteka i Edukacja
Półrocznik, publikuje artykuły, sprawozdania, recenzje i omówienia wybranych pozycji z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych.

Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy
Rocznik powstały z myślą o potrzebach bibliotek pedagogicznych i szkolnych, aby zapewnić im możliwość szerszej prezentacji i popularyzacji własnych dokonań, pomysłów oraz wymianę informacji i doświadczeń.

Nowa Biblioteka
Czasopismo jest naukowym organem Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Publikowane są  w nim artykuły, komunikaty, sprawozdania, recenzje i omówienia pracowników naukowych, pracowników bibliotek, ośrodków informacji, archiwów, muzeów itp., doktorantów, studentów. 

Przewodnik Bibliograficzny
Czasopismo jest podstawowym członem polskiej bieżącej bibliografii narodowej rejestrującym wydawnictwa zwarte na podstawie egzemplarza obowiązkowego wpływającego do Biblioteki Narodowej.

Warsztaty Bibliotekarskie
Na  jego strukturę składają się przede wszystkim publikacje specjalistyczne z zakresu bibliotekarstwa, nauki o książce, literatury, kultury, regionalizmu oraz oświaty i edukacji. Skierowane są do bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, trenerów oraz wychowawców.

Fides
Półrocznik wydawany przez Federację Bibliotek Kościelnych FIDES. Zamysłem Redakcji było dostarczanie informacji związanej z komputeryzacją bibliotek oraz wymianą doświadczeń w tym zakresie między bibliotekami teologicznymi, seminaryjnymi, diecezjalnymi, parafialnymi i zakonnymi.

Edukacja

EduFakty
Magazyn poradnikowy dla dyrektorów i nauczycieli, kompendium wiedzy na temat najnowszych tendencji dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole.

E-mentor
Czasopismo naukowe koncentrujące się wokół zagadnieniach związanych z e-edukacją, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem, kształceniem ustawicznym.

Edukacja Ustawiczna Dorosłych. Międzynarodowy Kwartalnik Naukowo-Metodyczny
Misją czasopisma jest podejmowanie istotnych i aktualnych problemów naukowych polskiej i światowej ustawicznej edukacji zawodowej, andragogiki i oświaty dorosłych.

Pedagogika Rodziny
W kwartalniku publikowane są artykuły, komunikaty z badań i recenzje książek, których treści dotyczą rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu.

Problemy Wczesnej Edukacji
Czasopismo prezentuje głównie tematykę związaną z nurtem badań nad dzieckiem i dzieciństwem oraz wczesną edukacją.

Przegląd Badań Edukacyjnych
Półrocznik wychodzący od 2005 roku, w całości poświęcony raportom z badań nad procesami edukacyjnymi. Stanowi naukowe forum wymiany wyników prowadzonych badań i źródło wzorców pracy badawczej.

Przegląd Pedagogiczny 
Czasopismo, wydawane staraniem Instytutu Pedagogiki UKW w Bydgoszczy, odzwierciedla stan dyscypliny naukowej, jaką jest pedagogika, a także stymuluje nowe kierunki badań, ważne z punktu widzenia praktyki społecznej 

Trendy 
Czasopismo poświęcone polskiej edukacji, tworzone przez pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE).

Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka.
Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów – psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych – na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci. 

Lider
pismo oferujące pomoc metodyczną dla nauczycieli, promujące zdrowie, kulturę zdrowotną i fizyczną. Wydawane przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i Instytut Kardiologii. Ukazuje się od 1991 r., od 2012 r. tylko w wersji elektronicznej.

Psychoterapia
Czasopismo wydawane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, publikujące prace z zakresu psychoterapii, problematyki nerwic i chorób psychosomatycznych oraz inne materiały mogące stanowić pomoc w stosowaniu psychoterapii.

Uczyć lepiej 
Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Zawiera materiały służące wymianie doświadczeń zawodowych w zakresie: dydaktyki, wychowania, zarządzania szkołą. 

Czasopisma regionalne

Inspiracje 
Pismo oświatowe wydawane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Projektor
Kielecki Magazyn Kulturalny – poświęcony sztuce, literaturze, teatrowi i muzyce współczesnej.

Made in Świętokrzyskie
Magazyn o lokalnym biznesie, kulturze, modzie, wyjątkowych miejscach, a przede wszystkim ludziach.

Świętokrzyskie – Środowisko. Dziedzictwo Kulturowe. Edukacja Regionalna
Czasopismo wydawane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach.