Czasopisma elektroniczne

Czasopisma elektroniczne dostępne w PBW  (Czytelni, Wydziale Zbiorów Multimedialnych)

   • “Dziennik Gazeta Prawna”  za lata 2014-2019
   • “Newsweek”  za lata 2014-2015
   • “Rzeczpospolita” za lata 2016-2017
   • “Tygodnik Powszechny” za lata 2013-2019
   • “W Sieci” za lata 2014-2015
   • “Wprost” za lata 2009-2010, 2013-2017
   • “Zeszyty Literackie” 2012-2017

Czasopisma elektroniczne ogólnodostępne

Arianta – naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne
Baza danych rejestruje informacje o polskich czasopismach elektronicznych. Zawiera dane o 3530 tytułach. Zawiera także informacje oraz linki do pism pedagogicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty.

Awangarda w Edukacji – magazyn wydawany przez Instytut Nowoczesnej Edukacji, prezentuje najnowsze tendencje w edukacji. W sieci od 2008 r.

Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka – pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów – psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych – na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci.

Inspiracje – pismo oświatowe wydawane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Języki Obce w Szkole – czasopismo przedmiotowo-metodyczne istnieje od 1957 r. Wydawane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Od 2012 r. ukazuje się bezpłatnie w wersji elektronicznej.

Konspekt on-line – pismo  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Lider – pismo oferujące pomoc metodyczną dla nauczycieli, promujące zdrowie, kulturę zdrowotną i fizyczną. Wydawane przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i Instytut Kardiologii. Ukazuje się od 1991 r., od 2012 r. tylko w wersji elektronicznej.

Logopeda – czasopismo internetowe, którego ideą  jest promowanie najnowszej wiedzy z logopedii oraz dziedzin pokrewnych.

Made in Świętokrzyskie – magazyn o lokalnym biznesie, kulturze, modzie, wyjątkowych miejscach, a przede wszystkim ludziach. 

Projektor: Kielecki Magazyn Kulturalny – poświęcony sztuce, literaturze, teatrowi i muzyce współczesnej.

Przegląd Pedagogiczny – czasopismo, wydawane staraniem Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, odzwierciedla stan dyscypliny naukowej, jaką jest pedagogika, a także stymuluje nowe kierunki badań, ważne z punktu widzenia praktyki społecznej.

Psychoterapia – czasopismo wydawane przez Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, publikujące prace z zakresu psychoterapii, problematyki nerwic i chorób psychosomatycznych oraz inne materiały mogące stanowić pomoc w stosowaniu psychoterapii. W wersji elektronicznej dostępne od 2001 r.

Studia Europejskie – kwartalnik naukowy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Trendy – nowoczesne czasopismo poświęcone polskiej edukacji, tworzone przez pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE). W sieci dostępne 0d 2012 r.

Uczyć lepiej – czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Zawiera materiały służące wymianie doświadczeń zawodowych w zakresie: dydaktyki, wychowania, zarządzania szkołą.

Warsztaty Bibliotekarskie – internetowy kwartalnik dla nauczycieli bibliotekarzy.

Wielka Zabawa – czasopismo dla rodziców dzieci najmłodszych. Publikowane przez wydawnictwo Transfer Learning Solutions. Ukazuje się od 2009 r.

Wszystko dla Szkoły – miesięcznik zawiera materiały graficzne dla nauczycieli.