Filia w Końskich

Historia PBW – Filii Końskie 

Biblioteka Pedagogiczna w Końskich założona została w 1952 roku. Podstawą prawną działalności biblioteki był statut nadany przez Ministerstwo Oświaty na mocy zarządzenia z dnia 21 maja 1951 r. 1, który określał rolę i zadania bibliotek pedagogicznych jako placówek o specjalnym charakterze Podstawę prawna i finansową dawał jej dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nadzbiorami bibliotecznymi. 2, który włączył biblioteki szkolne i pedagogiczne do ogólnopolskiej sieci bibliotek. Nowo utworzona placówka w Końskich otrzymała pomieszczenie o powierzchni 12 m2 w siedzibie Wydziału Oświaty Powiatowej Rady Narodowej w Końskich przy ul. Partyzantów 1. Księgozbiór stanowiły zbiory ZNP, książki z centralnego zakupu przesyłane przez Ministerstwo Oświaty oraz kupowane z budżetu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Po roku istnienia zbiór liczył 251 woluminów a po pięciu latach liczył 1480 wol. czyli wzrósł siedmiokrotnie. Biblioteka czynna była 11 godzin w tygodniu a prowadził ją Michał Nowiński pracownik Wydziału Oświaty Powiatowej Rady Narodowej w Końskich. Taki stan trwał do 1956 roku kiedy kierownikiem Biblioteki została nauczycielka Maria Moneta. Od 1957 roku Biblioteka działała w oparciu o „Instrukcję w sprawie organizacji pedagogicznych bibliotek powiatowych” z 26 września 1957 roku. Wyznaczała ona Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach do sprawowania opieki na Biblioteką Powiatową w Końskich w zakresie spraw bibliotecznych i oraz doborze i szkoleniu zatrudnionych bibliotekarzy. Zakupu księgozbioru do 1960 roku dokonywała również Biblioteka Wojewódzka. Tematyka kupowanych książek dotyczyła głównie pedagogiki, metodyki nauczania i nauk pokrewnych, zagadnień społeczno-politycznych. Kupowano też książki naukowe, popularnonaukowe, klasykę literatury pięknej. Pod kierownictwem Marii Monety Biblioteka prowadziła ożywioną działalność w środowisku. Na terenie tworzone zostały trzy punkty biblioteczne przy bibliotekach szkolnych w Przedborzu Stąporkowie i Radoszycach.. Wypożyczenia odbywały się w nich raz w miesiącu a także z okazji konferencji rejonowych. Jej zaangażowanie w pracę przyczyniło się do rozbudowy księgozbioru i sprawiło, że placówka ta stała się znaczącym punktem na mapie placówek oświatowych powiatu.Kolejne ważne wydarzenie w dziejach Biblioteki Pedagogicznej w Końskich miało miejsce w 1964 r. i było to uzyskanie samodzielnej siedziby w Domu Nauczyciela przy ul. Krakowskiej 38. Składała się z dwóch pomieszczeń. Pierwsze o powierzchni 9m2 pełniło rolę wypożyczalni i kącika czytelniczego. Drugie pomieszczenie liczyło 27 m2 i było magazynem książek. Tu Biblioteka mieściła się do grudnia 1970 roku. Księgozbiór powiększał się. Zakupy dokonywano ze środków Wydziału Oświaty Powiatowej Rady Narodowej, która przejęła na siebie ten obowiązek od 1960 roku. Wówczas zbiory liczyły 5159 wol. by po dziesięciu latach osiągnąć stan 17512 wol. Od 1967 roku w bibliotece pracowały dwie osoby. Od 1969 roku Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Końskich działała w oparciu o statut pedagogicznych bibliotek powiatowych 3 opracowany przez Ministerstwo Oświaty i wychowania, który określał cele i zadania. Za teren działania uznano miasto Końskie oraz powiat. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawował Inspektor Szkolny. Pod względem merytorycznym opieka należała do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Rozbudowa księgozbioru spowodowała, że konieczne stało się poszukiwanie nowego lokalu dla Biblioteki. W roku 1970 swą pracę w Bibliotece zakończyła dotychczasowa kierowniczka pani Maria Moneta, której następczynią była Stanisława Bitner. Jej staraniem w grudniu 1970 roku doszło do przeniesienia Biblioteki do pomieszczeń w budynku ówczesnego Studium Nauczycielskiego przy ul Sportowej 9 obecnie LO nr II w Końskich. Lokale znajdowały się na parterze pierwsze z pomieszczeń miało 16m2 i pełniło funkcję administracyjną oraz magazynu czasopism. Drugie liczyło 60m2 i znajdował się tu magazyn książek, kącik czytelniczy i wypożyczalnia. To rozwiązanie nastręczało wiele trudności w funkcjonowaniu Biblioteki i zapewnieniu komfortu świadczonych usług. Lokalizacja w szkole o profilu pedagogicznym przysparzała wielu czytelników. Po pięciu latach od przeprowadzki księgozbiór powiększył się o prawie 8000 wol. co powodowało duże zagęszczenie książek na półkach. Podjęto starania o nowy lokal jednak bez skutku. Równocześnie zwiększono liczbę pracowników o jeden etat. Reforma administracyjna kraju z maja 1975 roku zlikwidowała powiaty jako jednostki administracyjne. W konsekwencji tego Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Końskich została przekształcona w Filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Ważny w historii Biblioteki był grudzień 1977 roku., kiedy to skarb państwa wykupił na potrzeby Biblioteki zabytkowy budynek znajdujący się przy ul Zamkowej 5 o powierzchni użytkowej 214 m2. Konieczny był gruntowny remont i dostosowanie budynku dotąd mieszkalnego na potrzeby Biblioteki. Zainstalowano CO, przebudowano niektóre pomieszczenia. Cześć prac wykonywano już po przeniesieniu księgozbioru do nowych pomieszczeń. Ostatecznie remont zakończono w 1980 roku. Wówczas Biblioteka otrzymała istniejący do dziś kształt. Wyodrębniono oddzielne pomieszczenie dla czytelni oraz magazyn czasopism. Wypożyczalnia dysponowała czterema magazynami i korytarzem z katalogami. Dla potrzeb administracyjnych powstało oddzielne pomieszczenie. Równolegle do prac technicznych trwały czynności związane z wyodrębnieniem księgozbioru czytelni. Ostatecznie udostępniania księgozbioru w nowej siedzibie rozpoczęto w 1981 roku. W Bibliotece pracowało wówczas 5 osób. Umożliwiło to dwuzmianową pracę czytelni i wypożyczalni w godz. 10-18. Głównym zadaniem stało się doskonalenie warsztatu informacyjnego czyli budowa katalogu czytelni i bieżące opracowanie zbiorów. Ponadto tworzono kartotekę zagadnieniową i regionalną rozpisując artykuły z prenumerowanych czasopism. Od podstaw zbudowano dział metodyki w kartotece zagadnieniowej w oparciu o tworzony we współpracy wszystkich wojewódzkich bibliotek pedagogicznych w kraju schemat działów i klasyfikacji. Rozrastał się też księgozbiór szybko zapełniając wolne miejsce na półkach. Co roku przybywało ponad tysiąc pozycji a w 1988 nawet tysiąc sześćset. Od roku 1986 rozpoczęto gromadzenie zbiorów audiowizualnych płyt, przeźroczy, kadet magnetofonowych stanowiących pomoce dydaktyczne. Na koniec lat osiemdziesiątych gromadzono ok. 300 pozycji. Praca w obsadzie pięcioosobowej trwała do 1990 roku. Wówczas na emeryturę przeszła dotychczasowa kierowniczka Stanisława Bitner oraz jedna z pracownic. Obowiązki kierownika przejęła wówczas Elżbieta Fitas. Zmniejszenie liczby pracowników spowodowało zmianę czasu pracy na godziny 10-16. Wprowadzono równocześnie dyżury w każdą sobotę. Lata dziewięćdziesiąte to trudny czas dla Biblioteki. Spadek nakładów odbił się na ilości zakupionych książek ich zakup zmalał do niespełna trzystu rocznie a w krytycznym 1995 wynosił 76 wol. Ograniczono też liczbę prenumerowanych czasopism z 98 do 32. Równolegle rosły potrzeby czytelników w związku z uzupełnianiem wykształcenia przez nauczycieli oraz wprowadzenia stopni awansu zawodowego. Po latach użytkowania udało się w 1993 roku dokonać malowania wszystkich pomieszczeń, zaś w trzy lata później przeprowadzono malowanie elewacji i dachu budynku.
Lata dziewięćdziesiąte to okres stabilizacji kadry bibliotekarskiej. Pracę w czytelni podjęła kol. Elżbieta Skowron i pracuje na tym stanowisku do dziś, w wypożyczalni rozpoczęła pracę kol. Katarzyna Kucharska i nadal ją wykonuje. W nowy wiek Biblioteka wkroczyła posiadając księgozbiór liczący 42670 wol. 420 szt. zbiorów audiowizualnych, oraz 700 broszur i podręczników. Sukcesywnie opracowywano pozyskiwany z trudem księgozbiór. Opracowywano materiały do kartoteki zagadnieniowej i regionalnej. Od 2003 Biblioteka działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych 4 i statut PBW Kielce, której integralną częścią jest Filii w Końskich. Organem prowadzącym jest Sejmik Samorządowy województwa świętokrzyskiego. Unowocześnienie pracy nastąpiło wraz z zakupem komputerów i drukarki w roku 2004. W tym samym roku Biblioteka wspólnie z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach przystąpiła do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”. W efekcie w roku następnym pozyskaliśmy cztery komputery i urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem oraz dostęp do Internetu. Utworzono w pomieszczeniu czytelni Internetowe Centrum Multimedialne z bezpłatnym dostępem do Internetu. Dla celów ICIM zakupiono nowe estetyczne stoliki i wymieniono regały i krzesła. W niedługim czasie stanowiska pracy bibliotekarzy w wypożyczalni i czytelni również wyposażono w komputery. Od 2007 roku opracowywane są rekordy z opisami książek w systemie MAK. Nasz katalog dostępny jest na stronie PBW Kielce. Tam znajduje się serwer oraz pracownicy koordynujący przedsięwzięcie we wszystkich filiach województwa. Dążymy do wprowadzenia całego księgozbioru i prowadzenia wypożyczeń w tym systemie. Zakończono w 2011 roku prowadzenie kartkowej kartoteki zagadnieniowej na rzecz kartoteki z opisami elektronicznymi dostępnej na stronach PBW Kielce. Posiadamy też opracowany w tej formie katalog zbiorów audiowizualnych. Prowadzimy nadal katalog kartkowy wypożyczalni używając do wydruku kart systemu MAK Księgozbiór gromadzony po roku 2000 przyrasta w ilościach ok. 350 wol. co roku. Wymusza to zawężenie zakupu do książek ściśle naukowych i pedagogicznych. Zredukowano zakupy literatury pięknej. Mimo ograniczonego zakupu by pozyskać wolne miejsce na półkach przeprowadzamy selekcję książek zdezaktualizowanych i zniszczonych. W 2008 przeprowadzono remont budynku wymieniono okna na antywłamaniowe i wykonano prace remontowych podnosząc estetykę wnętrz.


Księgozbiór
Początek zbiorom Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Końskich dały książki przekazane przez ZNP oddział w Końskich. Oraz dary od osób prywatnych. W następnych latach rozbudowa księgozbioru odbywała się poprzez zakup centralny dokonywany przez Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach. Taki stan powodował, że kierownik Biblioteki nie miał wpływu na budowę księgozbioru i nie można było w pełni zaspokoić potrzeb środowiska czytelniczego. Sytuacja uległa zmianie po roku 1960 od kiedy to dokonywano zakupów samodzielnie w księgarniach miejscowych, Księgarni Naukowej im. Żeromskiego w Kielcach a następnie w Księgarni Naukowej na ul. Paderewskiego. Zbiory uzupełniano także poprzez zakupy antykwaryczne i dary. Największy przyrost księgozbioru to lata siedemdziesiąte. Nabywano wówczas rocznie ponad tysiąc książek a w rekordowym roku 1975 tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt. Wiele pozycji kupowano w kilku egzemplarzach. Tematyka zakupów obejmowała literaturę pedagogiczną, metodyczną , psychologiczną oraz szeroko rozumiana naukowa. Wśród kupowanych pozycji była też część literatury społeczno-politycznej. Biblioteka prenumerowała i oprawiała czasopisma w szczytowym okresie 98 tytułów. Wśród nich tytuły o tematyce naukowej, pedagogicznej i metodycznej oraz społeczno-polityczne i w języku rosyjskim. Lata dziewięćdziesiąte to spadek liczby kupowanych książek, nawet poniżej stu rocznie. Kupowano najbardziej potrzebne książki często w jednym egzemplarzu do korzystania w czytelni. Ograniczono też prenumeratę czasopisma do 32 tytułów o tematyce pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej. Z powodu braku środków zaniechano oprawy roczników. Ostatnie lata to czas kiedy zakupy dokonywanie są w księgarniach całej Polski poprzez zamówienia elektroniczne. Wpływ na częstotliwość zakupów mają przyznane środki finansowe oraz ustawa o zamówieniach publicznych, ponieważ Biblioteka musi dokonywać zakupu na drodze przetargu przeprowadzanego dla wszystkich filii przez PBW Kielce. Ta forma wpływa na brak systematyczności w gromadzeniu zbiorów gdyż przetargi mają miejsce najczęściej raz w roku. Zakupy schyłku lat dziewięćdziesiątych i do 2010. są nieznacznie mniejsze niż w latach wcześniejszych. sięgają 350 wol. Utrzymywany jest profil tematyczny nakierowany na literaturę pedagogiczną, psychologiczną i naukową. Na koniec 2010 roku księgozbiór liczył 42670 wol. 420 szt. zbiorów audiowizualnych, oraz 700 broszur i podręczników. Struktura treściowa kształtuje się w następujący sposób 59% księgozbioru to literatura naukowa, 24% pedagogiczna, 9% psychologiczna i socjologiczna, 8% piękna. Budowę księgozbioru na przestrzeni lat obrazuje wykres I, zaś strukturę treściową II.

Udostępnianie
Liczba czytelników Biblioteki Pedagogicznej w Końskich początkowo czyli w roku 1953 była niewielka i wynosiła 28 osób. Po pięciu latach istnienia zarejestrowanych było 275 osób. W latach sześćdziesiątych było to ok. 500 czytelników.
Lata siedemdziesiąt i osiemdziesiąte to okres gdy w bibliotece zarejestrowanych było ok. tysiąca czytelników. Ponadto od 1981 roku utworzono czytelnię która odnotowywała odwiedziny czytelników na poziomie 2600 rocznie. Tata dziewięćdziesiąte i ostatnie dziesięć lat to czas gdy liczba czytelników kształtowała się na poziomie 1700 w wypożyczalni i 3200 w czytelni.
W pierwszych dwudziestu latach czytelnikami biblioteki byli wyłącznie nauczyciel. W latach późniejszych coraz większą grupę stanowiły osoby przygotowujące się do zawodu nauczyciela z racji lokalizacji Biblioteki w szkole tego tylu i uczący się czyli studenci i uczniowie. Odpowiednio w osiemdziesiątych nauczyciele stanowili 52% ogółu czytelników zaś w 2010 było to 20%. Taki stan rzeczy spowodowany jest faktem, że nauczyciele pracując w szkołach posiadają wykształcenie kierunkowe i zdążyli już zdobyć stopień nauczyciela dyplomowane. Biblioteka w większym niż dawniej stopniu służy zaspakajaniu potrzeb osób uczących się z racji posiadanego księgozbioru o charakterze naukowym. Liczba wypożyczanych książek kształtowała się od 1400 wol. w roku 1959 gdyż dopiero od tej daty można śledzić liczbę wypożyczeń poprzez 3300 wol. dziesięć lat później lata dziewięćdziesiąte i ostatnie dziesięć lat ustabilizowały wypożyczenia w wypożyczalni na poziomie ok. 13 000 wol. i 12500 w czytelni. Przytoczone liczby mogły być większe, lecz ograniczony zakup często jednego egzemplarza do czytelni przełożył się na taki efekt statystyczny. Wypożyczenia w czytelni i wypożyczalni oddaje wykres III i IV.

Praca metodyczna
W pierwszych latach swojego istnienia Biblioteka nie prowadziła żadnej pracy instruktażowej. Zainicjowała ją w 1959 Maria Moneta ówczesny kierownik. Uczestniczyła w konferencjach merytorycznych w gminach powiatu propagowała czytelnictwo literatury pedagogicznej. Zapoczątkowała opiekę nad bibliotekami szkolnymi powiatu. Organizowała narady dla bibliotekarzy szkolnych na szczeblu gminy oraz z całego powiatu. Jej działania były dużą pomocą w pracy nauczycieli wiejskich uczących we wsiach skąd dojazd do Końskich był wówczas trudny. Praca metodyczna na rzecz bibliotek szkolnych trwałą w latach późniejszych. Bibliotekarze służyli doradztwem w sprawie zagadnień metodycznych prowadzenia bibliotek. Sprawowali nadzór nad działami pedagogicznymi tychże bibliotek. Prowadzony był też bank informacji o bibliotekach szkolnych. W latach siedemdziesiątych organizowane były konferencje dla bibliotekarzy w ramach wymiany doświadczeń i samokształcenia. W chwili obecnej działania te wygasły. Biblioteki szkolne są prowadzone przez osoby posiadające przygotowanie fachowe a porady udzielane są sporadycznie w ramach współpracy koleżeńskiej. W latach siedemdziesiątych rozpoczęto prace nad budową warsztatu informacyjno-bibliograficznego biblioteki i trwa ona , choć w zmodyfikowanej formie do dziś. Zgromadzono bogaty zbiór bibliografii z zakresu różnych dziedzin wiedzy w tym pedagogiki i psychologii oraz ważne historycznie bibliografie jak Nowy Korbut czy Bibliografia Estreichera. Od lat sześćdziesiątych gromadzono Bibliografię Zawartości Czasopism oraz Przewodnik Bibliograficzny czyli dwa człony polskiej bibliografii narodowej. Gromadzono też księgozbiór o tematyce bibliotekarskiej. wyodrębniony w czytelni. Rozumiejąc rolę Biblioteki jako placówki o charakterze naukowym budowano katalogi alfabetyczny i systematyczny w oparciu o UKD. Po utworzeniu czytelni dla jej potrzeb opracowano odrębny katalog. W latach osiemdziesiątych powstała kartoteka zagadnieniowa z działem metodyki, pedagogiki i psychologii. kartoteka regionalna oraz katalog czasopism. Gdy zgromadzono zbiory audiowizualne również do nich opracowano odrębny katalog. Od 2008 roku opracowywany jest katalog w wersji elektronicznej w systemie MAK. Dostępny na stronie BPW Kielce. Równolegle kontynuowane są prace nad opracowaniem księgozbioru w tradycyjnej wersji kartkowej. W wersji elektronicznej opracowany jest też katalog zbiorów audiowizualnych. Od 201 0 roku kartoteka zagadnieniowa w wersji papierowej została zamknięta a opisy umieszczane są w wersji elektronicznej. Biblioteka organizowała też wiele imprez czytelniczych samodzielnie lub we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną.. Były to między innymi sesje naukowe poświęcone 10-leciu uchwalenia Dekretu o Bibliotekach, 100 rocznicy urodzin Janusz Korczaka Intensywnie współpracowano z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej organizując spotkania z ludźmi nauki i literatury takimi jak: Adam Massalski, Zbigniew Nosal, Stanisław Nyczaj, Marek Kątny, Bartłomiej Szyndler. Biblioteka prowadziła liczne lekcje biblioteczne dla szkół różnego typu w ramach edukacji czytelniczej . W ostatnich latach w pracy realizowane były programy społeczne związane z przeciwdziałaniem patologiom w środowisku lokalnym. Przy wsparciu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich współuczestniczyłyśmy w wykonaniu zadania publicznego „Rozszerzenie działań z zakresu profilaktyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalych opartych na promocji oraz „Organizacja edukacyjnych programów i warsztatów profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych”. Uczestniczyliśmy też we wdrażaniu przygotowanego przez PBW Kielce programów wyrównywania szans edukacyjnych "Nauczyciel i uczeń po lekcjach w nowoczesnej bibliotece pedagogicznej", "Uczyć bawiąc - małe dziecko w nowoczesnej, multimedialnej bibliotece". Prowadzimy działalność promują edukację ekologiczną organizując zajęcia i wystawy oraz gromadząc literaturę z tego zakresu.

Pracownicy
Przez lata i dziś także o obliczu Biblioteki decydują jej pracownicy, ich zaangażowanie i oddanie tworzy obraz instytucji. Początkowo pracownikami biblioteki byli nauczyciele bez przygotowania merytorycznego. Konieczną wiedzę zdobywali na drodze samokształcenia. Pierwsi trzej Kierownicy Biblioteki byli nauczycielami różnych specjalności, podobnie rzecz się miała z zatrudnianymi bibliotekarzami byli to nauczyciele, którzy ukończyli Studium Nauczycielskie. Kwalifikacje dla pracowników bibliotek pedagogicznych określały zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z 21 maja 1969 roku 5 oraz Karta praw i obowiązków nauczycielskich z 1972 r.6. Pierwszy dokument zaliczał bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych do grupy nauczycieli kolejny zaś przyznawał status nauczyciela-bibliotekarza. Na początku lat osiemdziesiątych zatrudniono pierwsze dwie osoby z wykształceniem magisterskim lecz nie o specjalności bibliotekoznawstwo. Dopiero w 1981 roku zatrudniono pierwszą osobę z kierunkowym wy kształceniem magisterskim. Obecnie wymogiem koniecznym do pracy w Bibliotece jest wykształcenie magisterskie z zakresu bibliotekoznawstwa i przygotowanie pedagogiczne. Nauczyciele-bibliotekarze pracujący w roku 2010 posiadają też stopnie nauczycieli dyplomowanych. Wszyscy bibliotekarze, którzy pracowali w Bibliotece pozostawili w niej swój ślad, większy mniejszy zależnie od czasu jaki przepracowali i o wszystkich pamiętamy toteż zamieszę ich listę w porządku chronologicznym zamieszczam poniżej...

Pracownicy
Michał Nowiński 1953- 1957 (kierownik)
Maria Moneta 1955? 1958-1970 (kierownik)
Zofia Műnich 1969
Barbara Kania 1969- 1972
Stanisława Bitner 1970-1990(kierownik)
Anna Ciszek 1972-1976
Marianna Stolarska 1972 -1990
Stanisława Leczkowska 1976-1981
Pelagia Borowska 1978-1979
Mirosława Podkrólewicz 1980-1982
Ingrid Ryzlewicz 1981-1982
Elżbieta Krakowiak 1981-1983
Jolanta Szymczak 1983-1984
Elżbieta Fitas 1982- (kierownik od 1990 r.)Anna Cuper 1984-1994
Elżbieta Skowron 1989-
Katarzyna Kucharska 1995-

PRZYPISY
1. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty z 1951 r. nr 10, poz. 116
2. Dziennik Ustaw - rok 1946, nr 26, poz. 163
3. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Wychowania z 1969 r. nr 8, poz. 63
4.Dziennik Ustaw z 2003 nr 89 poz. 824
5. Dz. Urz. Min. Oświaty i Wychowania 1969, nr 8, poz. 65
6. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Wychowania 1972, nr 16, poz. 114

WAŻNE DATY W HISTORII BIBLIOTEKI
- 2I 1952 - UTWORZENIE PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI POWIATOWEJ W KOŃSKICH
- 30 IV 1952 - WIPS DO KSIĘGI INWENTARZOWEJ PIERWSZYCH 26 KSIĄŻEK
- 1964 - PRZENIESIENIE SIEDZIBY BIBLIOTEKI DO POMIESZCZEŃ W DOMU NAUCZYCIELA
- 1971 - UZYSKANIE POMIESZEŃ W STUDIUM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL. SPORTOWEJ 9
- 1975 - PRZEKSZTAŁCENIE BIBLIOTEKI POWIATOWEJ W FILIĘ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH
- 1977 - PRZENIESIENIE BIBLIOTEKI DO OBECNEJ SIEDZIBY PRZY UL. ZAMKOWEJ 5 (pow.214 m2)
- LATA OSIEMDZIESIĄTE TO CZAS SZYBKIEGO WZROSTU ILOŚCI KSIĄŻEK w 1989r. BYŁO TO 40173 woluminów
- LATA DZIEWIĘĆDZIESIĄTE TO CZAS ZASTOJU ROZWOJU Z POWODU TRUDNOŚC FINANSOWYCH
- 2005 – UTWORZENIE INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W CZYTELNI BIBLIOTEKI
- 2008 – ROZPOCZĘCIE PRAC NAD KATALOGIEM KOMPUTEROWYM DO STEPNYM NA STRONIE PBW KILECE www.pbw.kielce.pl/