Historia

KALENDARIUM
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach

1945 r.

W styczniu 1945 r. powołane zostaje Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach. Piotr Ormańczyk, wizytator szkół powszechnych, jest pomysłodawcą założenia Centralnej Biblioteki Pedagogicznej Kuratorium Okręgu Szkolnego Kieleckiego.

Organizatorem sieci bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych w pierwszym powojennym pięcioleciu jest kierownik referatu Kuratorium Okręgu Szkolnego Kazimierz Rzepecki i wizytator bibliotek, Stanisław Adamczyk.

 • Kwiecień – utworzenie Centralnej Biblioteki Pedagogicznej Kuratorium Okręgu Szkolnego Kieleckiego.
  Organizacją biblioteki, w trudnych warunkach lokalowych i finansowych, zajmuje się mgr Stanisław Walczyna, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Dorosłych. Pracownikiem Centralnej Biblioteki Pedagogicznej zostaje Maria Brzosek.
  W budynku Kuratorium przy ul. Sienkiewicza nr 68 w Kielcach biblioteka otrzymuje 2 pomieszczenia o pow. 90 m². Zalążkiem księgozbioru jest około 3 000 woluminów zabezpieczonych w czasie wojny w piwnicach Domu Kultury Robotniczej w Kielcach, pochodzących m.in. z Biblioteki Polskiej Macierzy Szkolnej w Kielcach, z bibliotek kieleckich gimnazjów żydowskich np. z Gimnazjum Wolmanowej przy ul. Słowackiego, a także ze Stowarzyszenia Urzędników Państwowych.
 • 1 maja – zatrudnienie przy organizacji biblioteki Haliny Wójcik.
 • 3 października – dokonanie pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej; wpisano ogółem 50 egzemplarzy książek.

1946 r. 

 • 1 stycznia – biblioteka zostaje oddana do użytku czytelników.
 • 17 kwietnia – ukazuje się Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Włącza on biblioteki szkolne i pedagogiczne do krajowej sieci bibliotek oraz zapewnia im finansowe i prawne podstawy rozwoju.
 • Po odejściu Marii Brzosek jedynym pracownikiem biblioteki pozostaje Halina Wójcik.
 • Na rok biblioteka przenosi się do lokalu przy ul. Buczka nr 33. Była to mała, ciemna
  i wilgotna kuchnia.

1950 r.

 • Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych (obecnie WSiP) rozpoczynają przekazywanie do biblioteki obowiązkowego egzemplarza podręczników. Współpraca trwa do 1974 r.
 • 7 listopada – zatrudnienie bibliotekarki Janiny Ciepluch.
 • 31 grudnia – stan księgozbioru wynosi 5 900 woluminów, zatrudnionych jest
  2 bibliotekarzy.

1951 r. 

 • 1 stycznia – Janina Ciepluch zostaje kierownikiem Centralnej Biblioteki Pedagogicznej.
 • Styczeń – w ramach reorganizacji powstaje sieć Pedagogicznych Bibliotek Powiatowych,
  a Centralna Biblioteka Pedagogiczna w Kielcach pełni w stosunku do nich rolę opiekuna instrukcyjno-metodycznego nadzorując działalność pedagogiczno-bibliotekarską.
 • 21 maja – Zarządzenie Ministerstwa Oświaty i Wychowania reorganizuje Centralne Biblioteki Pedagogiczne, a nasza biblioteka otrzymuje nazwę Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Instytucja otrzymuje nowy statut, który gwarantuje placówce własny budżet i etaty, ale nie określa jej struktury organizacyjnej.

1952 r. 

 • Styczeń – biblioteka uzyskuje samodzielność budżetową oraz otrzymuje 3 etaty bibliotekarskie dla Janiny Ciepluch, Urszuli Dymowskiej-Caban, Marii Sakowskiej i etat księgowej dla Janiny Wrębiakowskiej-Smorędy.

1953 r.

 • prenumerata czasopism z własnego budżetu (wcześniej czasopisma przysyłano z Kuratorium).
 • 1 stycznia – główną księgową zostaje Janina Wrębiakowska-Smoręda.
 • 15 lipca – kierownikiem Działu Udostępniania zostaje Krystyna Biskup.

1954 r. 

 • początek tworzenia katalogu systematycznego.
 • 1 września

– Janina Ciepluch obejmuje stanowisko dyrektora biblioteki

– kierownikiem Działu Opracowania zostaje Irena Lesiak.

1955 r.

 • uruchomienie wypożyczalni międzybibliotecznej dla nauczycieli.
 • 31 grudnia – stan księgozbioru wynosi 20 376 woluminów, zatrudnionych jest
  5 nauczycieli bibliotekarzy.

1957 r.

 • 26 września – Ministerstwo Oświaty wydaje Instrukcję w sprawie połączenia powiatowych bibliotek Związku Nauczycielstwa Polskiego z pedagogicznymi bibliotekami powiatowymi. Opiekę instrukcyjną i szkoleniową nad nimi przejmują pedagogiczne biblioteki wojewódzkie.
 • 16 października – kierownikiem Działu Udostępniania zostaje Teresa Sędek-Obara.

1958 r. 

 • 4 sierpnia – na wniosek dyrekcji, Ministerstwo Oświaty zatwierdza tymczasową strukturę organizacyjną biblioteki obejmującą działy:
  • Administracyjno-Gospodarczy
  • Gromadzenia i Opracowania
  • Udostępniania Księgozbioru w Wypożyczalni i Czytelni
  • Opieki nad Pedagogicznymi Bibliotekami Powiatowymi
  • Metodyczno-Instrukcyjny.
 • Placówka otrzymuje dodatkowe pomieszczenie o powierzchni 40 m2, w którym urządzona zostaje Czytelnia mająca 8 miejsc. Od tej chwili powierzchnia biblioteki liczy 102,5 m2.

1959 r.

 • 27 kwietnia – zakup pierwszej maszyny do pisania marki Rheinmetall.
 • 1 października – powstaje Dział Informacyjno-Bibliograficzny którego kierownikiem zostaje Zofia Twarowska.
 • rozpoczęcie tworzenia kartotek zagadnieniowych z dziedziny wychowania i nauczania.

1960 r.

 • 31 grudnia – stan księgozbioru wynosi 30 765 woluminów, zatrudnionych jest
  7 nauczycieli bibliotekarzy.

1965 r.

 • Sierpień ­­– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach otrzymuje parter w lokalu przy ul. Świerczewskiego nr 25 (obecnie ul. Jana Pawła II nr 5) po Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego. Nowa siedziba ma powierzchnię 418 m2, oprócz magazynów posiada Wypożyczalnię z Czytelnią mającą 30 miejsc dla czytelników oraz pokój, w którym mieści się kancelaria, księgowość oraz pracownie biblioteczne.
  W budynku oprócz biblioteki ma siedzibę Okręgowy Ośrodek Metodyczny.
 • W związku z przeprowadzką do nowego lokalu następuje zmiana układu księgozbioru
  z działowego na numeryczny.
 • 1 listopada – kierownikiem Działu Opieki nad Pedagogicznymi Bibliotekami Powiatowymi zostaje Bohdan Furnal.
 • 1 grudnia – kierownikiem Działu Gromadzenia i Konserwacji Zbiorów zostaje Zofia Kryszczuk.
 • 31 grudnia – stan księgozbioru wynosi 43 494 woluminów, zatrudnionych jest
  11 nauczycieli bibliotekarzy.

1967 r.

 • 1 czerwca – kierownikiem Działu Udostępniania zostaje Julia Musiał.

1969 r.

 • Szybki przyrost księgozbioru powoduje kryzys lokalowy. Jedna sala o powierzchni
  35,5 m2 mieści stanowiska pracy 8 osób z Działu Administracji, Gromadzenia i Konserwacji Zbiorów, Opracowania. Gabinet dyrektora mieści się w suterenie. Na 1 m2 przypada 537 woluminów. W budynku siedzibę ma także Wydział Pedagogiki Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Kielcach.
 • 21 maja – ukazuje się Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w sprawie statutów pedagogicznej biblioteki wojewódzkiej i pedagogicznej biblioteki powiatowej.

Zmiany w Statucie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Struktura organizacyjna obejmuje pięć działów:

 • Udostępniania Księgozbioru – kierownik Julia Musiał
 • Opracowania Księgozbioru – kierownik Irena Lesiak
 • Gromadzenia i Konserwacji Księgozbioru – kierownik Zofia Kryszczuk
 • Informacyjno-Bibliograficzny – kierownik Zofia Twarowska
 • Opieki nad Pedagogicznymi Bibliotekami Powiatowymi – kierownik Bohdan Furnal. 

1970 r.

 • 1 lutego – kierownikiem Działu Informacyjno-Bibliograficznego zostaje Maria Wiewiórowska.
 • 1 kwietnia – wyodrębnienie z Działu Udostępniania Księgozbioru działów Wypożyczalni i Czytelni; kierownikiem Działu Wypożyczalni zostaje Julia Musiał, a Działu Czytelni Wanda Skawińska.
 • 31 grudnia – stan księgozbioru wynosi 81 354 woluminów, zatrudnionych jest
  16 nauczycieli bibliotekarzy.

1971 r. 

 • 28 lutego – Janina Ciepluch przechodzi na emeryturę i podejmuje pracę na pół etatu

      w Dziale Opracowania.

 • 1 marca – Kuratorium tworzy stanowisko wicedyrektora i powierza je Bohdanowi Furnalowi.
 • 1 czerwca – dyrektorem biblioteki zostaje Maria Furtak.
 • 1 września

      – opracowanie nowego regulaminu biblioteki w oparciu o statut z 1969 r.

– wprowadzenie rewersów w  Wypożyczalni i Czytelni

– czwartki za zgodą Kuratorium stają się dniami prac technicznych

– kierownikiem Działu Gromadzenia i Konserwacji Księgozbioru zostaje Gabriela Siwiec.

 • 6 września – wpisanie budynku przy ul. Świerczewskiego nr 25 do Rejestru Zabytków województwa kieleckiego.
 • 1 października – kierownikiem Działu Opieki nad Pedagogicznymi Bibliotekami Powiatowymi zostaje Elżbieta Grzybowska.

1972 r. 

 • Luty – po wyprowadzeniu się Okręgowego Ośrodka Metodycznego, biblioteka uzyskuje 3 pomieszczenia i przeznacza je na: gabinet dyrektora, sekretariat, Dział Opracowania Księgozbioru, Dział Gromadzenia i Konserwacji Księgozbioru, Dział Opieki nad Pedagogicznymi Bibliotekami Powiatowymi i Dział Informacyjno-Bibliograficzny, który mieścił się dotychczas przy Wypożyczalni. W budynku oprócz biblioteki nadal ma siedzibę Wydział Pedagogiki Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Kielcach.
 • Lipiec – Kuratorium przekazuje bibliotece funkcję gospodarza budynku przy ul. Świerczewskiego nr 25.

1973 r. 

 • Na placu za budynkiem biblioteki zostaje wybudowany garaż.
 • Wyodrębnienie zbiorów specjalnych zawierających starodruki, cymelia
  i druki rzadkie w ilości ok. 1 600 woluminów.
 • Maj – ukazuje się exlibris PBW opracowany przez Henryka Dolatowskiego.
 • 1 października – kierownikiem Działu Wypożyczalni zostaje Janina Wrzoskiewicz.

1974 r.

 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach ma pod opieką 20 powiatowych bibliotek pedagogicznych: w Białobrzegach, Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Końskich, Kozienicach, Lipsku, Opatowie, Opocznie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie, Przysusze, Radomiu, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Staszowie, Szydłowcu, Włoszczowe i Zwoleniu.
 • Uczniowie mogą korzystać z księgozbioru jedynie na miejscu, w Czytelni.
 • Listopad – zakup Biblii Leopolity (Szarffenbergowskiej), pierwszego drukowanego polskiego przekładu całego Nowego i Starego Testamentu wydanego w 1577 r., do dziś naszego najcenniejszego egzemplarza zbiorów specjalnych.

1975 r.

 • Znowelizowanie regulaminu – wprowadzono dwie przerwy w Dziale Wypożyczalni

      i Czytelni.

 • Rezygnacja z niedzielnych dyżurów Działu Czytelni.
 • 25 lutego – zakup Dziennika Praw Księstwa Warszawskiego z 1810 r. najstarszego czasopisma w naszych zbiorach.
 • 1 czerwca – kierownikiem Działu Czytelni zostaje Janina Bartochowska.
 • 1 września – 20 powiatowych bibliotek pedagogicznych jest finansowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach.
 • 1 października – utworzenie Działu Audiowizualnego, kierownikiem zostaje Halina Markiewicz.
 • Grudzień – początki gromadzenia zbiorów audiowizualnych. Zakup czytnika i grafoskopu.
 • 31 grudnia – stan księgozbioru wynosi 123 983 woluminów, zatrudnionych jest
  25 nauczycieli bibliotekarzy.

1976 r.

 • 27 marca – zmiany w Statucie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.
  W związku z reformą administracyjną kraju ukazuje się Zarządzenie Ministra Oświaty
  i Wychowania w sprawie resortowej sieci bibliotek pedagogicznych: Pedagogiczne Biblioteki Powiatowe stają się filiami Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
  w Kielcach
  . W jej strukturze pozostaje 10 filii: w Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Końskich, Miechowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach i we Włoszczowie.
 • 1 listopada – kierownikiem Działu Informacyjno-Bibliograficznego zostaje Zofia Korzeńska.

1977 r.

 • 1 grudnia – główną księgową zostaje Janina Łukasik.

1978 r.

 • Remont elewacji i pokrycia dachu budynku biblioteki.
 • 17 marca – unowocześnienie infrastruktury biblioteki: zakup łącznicy telefonicznej
  i 10 aparatów telefonicznych.
 • 1 września – kierownikiem Działu Czytelni zostaje Marta Kozikowska.

1979 r. 

 • 1 czerwca – z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka ukazuje się exlibris Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach opracowany przez Janusza Halickiego.
 • 13 października – Minister Oświaty i Wychowania przyznaje bibliotece Medal Pamiątkowy z okazji 200. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
 • Grudzień – zakup powielacza offsetowego marki Romayor zarejestrowanego w Urzędzie Wojewódzkim. Zatrudnienie poligrafa.

1980 r.

 • Rezygnacja ze względów finansowych z korespondencyjnego wypożyczania książek
  dla nauczycieli.
 • 6 września – prośba dyrekcji do władz o wydanie pozwolenia na zorganizowanie małej poligrafii i używanie powielacza, dotychczas użytego tylko w celu próbnego druku.
 • 31 grudnia – stan księgozbioru wynosi 148 966 woluminów. Biblioteka w Kielcach zatrudnia 24 nauczycieli bibliotekarzy.

1981 r. 

 • 1 września – tygodniowy wymiar pracy dla nauczycieli bibliotekarzy wynosi 35 godzin. Wszystkie soboty stają się dniami wolnymi od pracy, a sobotnie dyżury pełni tylko Dział Czytelni.

1982 r.

 • 15 lipca – Instytut Nauk Społeczno Politycznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej przenosi się do nowego lokalu.
 • Remont generalny po opuszczeniu budynku przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Biblioteka ma do dyspozycji 1405 m2. Nowe pomieszczenia otrzymują działy: Czytelnia, Audiowizualny, Ewidencji i Opracowania Zbiorów, Instrukcyjno-Metodyczny, Informacyjno-Bibliograficzny i Opieki nad Filiami.
 • 1 września – kierownikiem Działu Ewidencji i Opracowania Zbiorów zostaje Maria Wiewiórowska.
 • 20 października – przeniesienie Czytelni na piętro, zakupienie nowych stołów czytelniczych i utworzenie 32 miejsc dla czytelników. Czytelnia zyskuje obecny wygląd.

1984 r. 

 • 14 marca – przekazanie parafii Bazyliki Katedralnej w czasowe użytkowanie działki
  o pow. 228 m2 na okres 4 lat, na czas rozbudowy budynków parafialnych.
 • 19 marca – bezpłatne przekazanie bibliotece przez Urząd Miejski w Kielcach w użytkowanie terenu należącego do Skarbu Państwa wraz z budynkiem, położonego przy ul. Świerczewskiego 25, o pow. 2765 m².
 • 1 września

– kierownikiem Działu Audiowizualnego zostaje Zofia Szymanowska

– kierownikiem Działu Informacyjno-Bibliograficznego zostaje Jolanta Adamska.

 • 1 listopada – kierownikiem Działu Instrukcyjno-Metodycznego zostaje Zofia Radziszewska.

1985 r.

 • 31 grudnia – stan księgozbioru wynosi 174 500 woluminów. Biblioteka w Kielcach zatrudnia 29 nauczycieli bibliotekarzy, w tym 3 osoby w niepełnym wymiarze pracy.

1986 r. 

 • 1 października

– kierownikiem Działu Informacyjno-Bibliograficznego zostaje Maria Janyst

– kierownikiem Działu Ewidencji i Opracowania Zbiorów zostaje Maria Langier-Gajda.

1987 r. 

 • 1 września – kierownikiem Działu Wypożyczalni zostaje Zofia Boruń.

1988 r.

 • 1 września – studenci mogą wypożyczać książki w każdy dzień (dotychczas nie mogli wypożyczać we wtorki).

1990 r. 

 • 1 września – kierownikiem Działu Informacyjno-Bibliograficznego zostaje Maria Siuda.
 • 20 grudnia – list dyrektora biblioteki Marii Furtak do Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
 • 31 grudnia – stan księgozbioru wynosi 200 636 woluminów. Biblioteka w Kielcach zatrudnia 23 nauczycieli bibliotekarzy.

1991 r.

 • 25 stycznia – zakup pierwszej w historii biblioteki elektrycznej maszyny do pisania.
 • 11 stycznia – listowna odpowiedź Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
 • 1 lutego – kierownikiem Działu Wypożyczalni zostaje Grażyna Kaczmarczyk.
 • 25 maja – dedykacja Gustawa Herlinga-Grudzińskiego dla biblioteki w książce Upiory rewolucji.
 • 3 czerwca – snajperzy z dachu biblioteki chronią papieża Jana Pawła II przebywającego z wizytą w kieleckiej Katedrze w czasie pielgrzymki do Polski.
 • 31 sierpnia – odchodzi na emeryturę dyrektor Maria Furtak.
 • 1 września

– dyrektorem biblioteki zostaje Marta Podgórska

– zastępcą dyrektora zostaje Grzegorz Cuper

– kierownikiem Działu Czytelni zostaje Elżbieta Pietrow.

 • 23 września – zakup pierwszego w historii biblioteki kserografu.

1992 r.

 • 1 października – kierownikiem Działu Wypożyczalni zostaje ponownie Zofia Boruń.

1993 r.

 • Z powodu trudnej sytuacji finansowej w Wypożyczalni wystawiona zostaje puszka na dary pieniężne od czytelników. Pozyskane w ten sposób środki przeznacza się na zakup i oprawę zniszczonych książek. W sumie w roku 1993 darczyńcy ofiarowali bibliotece kwotę 35 000 000 zł (obecnie równowartość 3 500 zł), za które zakupiono 672 książki.
 • 9 czerwca – ukazuje się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.
 • 1 października – kierownikiem Działu Wypożyczalni zostaje Robert Wiśniewski.
 • 10 grudnia – podział nieruchomości położonej przy ul. Jana Pawła II na 3 działki użytkowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, I Urząd Skarbowy oraz parafię Bazyliki Katedralnej.

1994 r.

10 marca – Uchwała 1/94 Rady Pedagogicznej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach w sprawie zatwierdzenia Statutu. Zmiany w Statucie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Struktura organizacyjna obejmuje dziewięć Wydziałów:

 • Gromadzenia Zbiorów – kierownik Gabriela Siwiec
 • Ewidencji i Opracowania Zbiorów – kierownik Maria Langier – Gajda
 • Wypożyczalnia – kierownik Robert Wiśniewski
 • Czytelnia – kierownik Elżbieta Pietrow
 • Informacyjno-Bibliograficzny – kierownik Maria Siuda
 • Instrukcyjno-Metodyczny – wakat
 • Audiowizualny – kierownik Zofia Szymanowska
 • Organizacyjno-Administracyjny – podlega bezpośrednio pod dyrektora
 • Księgowość – główna księgowa Janina Łukasik

1995 r.

 • 1 stycznia – kierownikiem Wydziału Instrukcyjno-Metodycznego zostaje Edyta Grabowska.
 • 19 kwietnia – zakup pierwszego komputera do Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego.
 • 31 grudnia – stan księgozbioru wynosi 228 930 woluminów, zatrudnionych jest
  26 nauczycieli bibliotekarzy i doradca metodyczny.

1996 r. 

 • 20 czerwca – decyzja Urzędu Rejonowego w Kielcach o pozostawieniu w nieodpłatnym zarządzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej działki Skarbu Państwa o powierzchni 1672 m2.
 • 1 października – kierownikiem Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego zostaje Barbara Szanek.

1997 r. 

 • Styczeń – malowanie pomieszczeń biblioteki.
 • 1 grudnia – główną księgową zostaje Danuta Kaczmarska.

1998 r. 

 • Wprowadzenie do kartoteki zagadnieniowej hasła Gry komputerowe.
 • 1 kwietnia – kierownikiem Wydziału Ewidencji i Opracowania Zbiorów zostaje Gracjan Bazyl.
 • 1 października – wprowadzenie kar finansowych za przetrzymanie książek.

1999 r. 

 • 1 stycznia – w związku z reformą administracyjną kraju filia w Miechowie zostaje przekazana do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, natomiast nasza biblioteka przejmuje filie z byłego województwa tarnobrzeskiego w Opatowie, Sandomierzu i Staszowie. Organem prowadzącym zostaje Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach ma w swojej strukturze 12 filii.
 • 5 marca – główną księgową zostaje Henryka Trela.
 • 31 maja – uchwała nr 1/1999 Rady Pedagogicznej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia zmian w Statucie w związku z reformą administracyjną kraju.
 • 21 czerwca – Uchwała nr VIII/125/99 Sejmiku Województwa świętokrzyskiego w sprawie zmian w Statucie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.
 • Księgowość rozpoczyna pracę w programie komputerowym Zubix.

2000 r. 

 • 1 września – kierownikiem Wydziału Audiowizualnego zostaje Danuta Letkowska.
 • 1 października – kierownikiem Wydziału Wypożyczalni zostaje Iwona Sroczyńska.
 • Grudzień – zakup 4 komputerów do Wydziału Ewidencji i Opracowania Zbiorów oraz
  do Wydziału Audiowizualnego.
 • 31 grudnia – stan księgozbioru wynosi 240 857 jednostek inwentarzowych, zatrudnionych jest 22 nauczycieli bibliotekarzy i doradca metodyczny.

2001 r. 

 • Pierwsze łącze internetowe w bibliotece. Internet początkowo dostępny jest
  w sekretariacie i w Wydziale Audiowizualnym.
 • Marzec – rozpoczęto opracowywanie książek w programie MAK i tworzenie katalogu komputerowego.
 • 17 kwietnia – główną księgową zostaje Elwira Zych.
 • 1 września – wprowadzenie nowego systemu składania zamówień na rewersach przez studentów z godzinnym oczekiwaniem na zrealizowanie zamówienia.
 • Wrzesień – zostaje uruchomiona strona internetowa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.

2002 r. 

 • Luty – do Wydziału Wypożyczalni zakupiono pierwszy komputer.
 • 1 maja – kierownikiem Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego zostaje Bożena Lewandowska.
 • Sierpień – przesunięcie 65 tys. książek i przeniesienie Wypożyczalni do obecnego pomieszczenia.
 • Otwarcie Czytelni Internetowej przy Wydziale Audiowizualnym. Godziny pracy Wydziału zostają wydłużone do 19.

2003 r.

 • Styczeń – zamknięcie kartotek kartkowych i rozpoczęcie tworzenia bibliograficznej bazy Edukator w programie MAK.
 • 29 kwiecień – ukazuje się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych oraz w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej.
 • 27 maja – po raz pierwszy czytelnik otrzymuje kwerendę drogą elektroniczną.
 • 1 grudnia – Uchwała nr 1/2003 Rady Pedagogicznej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach w sprawie przyjęcia Statutu. Struktura organizacyjna obejmuje dziewięć Wydziałów:
  • Gromadzenia Zbiorów – kierownik Gabriela Siwiec
  • Ewidencji i Opracowania Zbiorów – kierownik Gracjan Bazyl
  • Wypożyczalnia – kierownik Iwona Sroczyńska
  • Czytelnia – kierownik Elżbieta Pietrow-Ślusarczyk
  • Informacyjno-Bibliograficzny – kierownik Bożena Lewandowska
  • Instrukcyjno-Metodyczny i Opieki nad Filiami – kierownik Edyta Grabowska
  • Audiowizualny – kierownik Danuta Letkowska
  • Administracja – podlega bezpośrednio pod dyrektora
  • Księgowość – główna księgowa Elwira Zych
 • Grudzień – zakończenie prac nad komputerową bazą czytelników w Wydziale Wypożyczalni.

2004 r.

 • 1 czerwca – kierownikiem Wydziału Gromadzenia zostaje Beata Warmuzek.
 • 1 września – w Czytelni zostaje uruchomiony Punkt Informacji Europejskiej działający we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Kielcach.
 • Sierpień – listopad – generalny remont więźby dachowej i pokrycia dachu budynku biblioteki.

2005 r. 

 • 1 stycznia – zamknięcie katalogów kartkowych.
 • Wrzesień – listopad – remont instalacji centralnego ogrzewania, zmiana systemu ogrzewania budynku z węglowego na gazowy.
 • Listopad – w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską uruchomione zostaje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, dysponujące 4 stanowiskami komputerowymi dla czytelników.
 • 31 grudnia – stan księgozbioru wynosi 252 299 jednostek inwentarzowych, zatrudnionych jest 24 nauczycieli bibliotekarzy.

2006 r.

 • 26 czerwca – biblioteka rozpoczyna działalność wydawniczą. W ramach krajowego systemu ISBN otrzymuje własne oznaczenie identyfikacyjne oraz odrębną pulę numerów zarezerwowaną dla publikacji bibliotecznych.
 • Październik – grudzień – remont pomieszczeń biblioteki: wymiana stolarki okiennej

      i malowanie pomieszczeń.

2007 r.

 • 31 sierpnia – odchodzi na emeryturę dyrektor Marta Podgórska.
 • 1 września – pełniącym obowiązki dyrektora zostaje Grzegorz Cuper.
 • Księgowość rozpoczyna pracę w programie komputerowym Procom.

2008 r. 

 • Kwiecień – wprowadzenie kodów kreskowych. Rozpoczęcie oklejania zbiorów bibliotecznych.
 • 1 sierpnia – na stanowisko dyrektora powołana zostaje Urszula Salwa.
 • Sierpień – grudzień – remont zachodniej elewacji budynku.

2009 r. 

 • 26 marzec – zakup samochodu marki Peugeot Partner.
 • Lipiec – wrzesień – kontynuacja remontu elewacji od strony wschodniej.
 • 1 września – udostępnienie zbiorów w Wypożyczali maturzystom.
 • 12 października – rozpoczęcie zautomatyzowanego wypożyczania książek.
 • Listopad – remont schodów wewnątrz budynku. 

2010 r. 

 • Zakończenie prac nad tworzeniem komputerowej bazy tytułów czasopism.
 • 1 kwietnia – główną księgową zostaje Marzena Wojciechowska.
 • Listopad – powstaje profil biblioteki na Twitterze.
 • 31 grudnia – stan księgozbioru wynosi 260 106 jednostek inwentarzowych, zatrudnionych jest 24 nauczycieli bibliotekarzy.

2011 r.

 • Retrospektywne oklejanie książek kodami kreskowymi w Czytelni.
 • Wrzesień

– wprowadzenie legitymacji elektronicznych

– możliwość rezerwacji książek poprzez Internet

– darmowy dostęp do bezprzewodowego Internetu na terenie biblioteki.

 • 15 października – wprowadzenie sobotnich dyżurów w wydziałach Informacyjno-Bibliograficznym oraz Audiowizualnym.
 • Październik – montaż trzech pierwszych regałów przesuwnych w magazynie Czytelni. 

2012 r. 

 • 1 stycznia – wprowadzenie elektronicznego systemu ewidencji księgozbioru.
 • 20 stycznia ­ udostępnianie księgozbioru Wypożyczalni wszystkim pełnoletnim mieszkańcom województwa świętokrzyskiego.
 • Październik – podpisanie porozumienia ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli o współpracy w zakresie wspierania przedsięwzięć edukacyjnych kierowanych do nauczycieli województwa świętokrzyskiego, co jest konsekwencją nadchodzących zmian w systemie wspomagania rozwoju oświaty oraz kształcenia
  i doskonalenia nauczycieli.

2013 r.

 • 28 luty – Ukazuje się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.
 • 19 kwietnia – pełniącą obowiązki głównej księgowej zostaje Magdalena Stefańska.
 • Czerwiec – wypożyczalnia międzybiblioteczna zostaje otwarta dla wszystkich zarejestrowanych czytelników.
 • Czerwiec – lipiec – Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty przeprowadza ewaluację zewnętrzną całościową biblioteki. Otrzymujemy ocenę: poziom spełnienia wymagań B.
 • Wrzesień – grudzień – wymiana instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń biblioteki.
 • Październik – dyrektor biblioteki zostaje koordynatorem Salonu kreatywnych szkół
  i placówek.
 • 25 października – utworzenie we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych województwa świętokrzyskiego.
 • 31 grudnia – przekazanie filii w Skarżysku-Kamiennej w zarząd Starostwa Powiatowego. W strukturze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach pozostaje 11 filii.

2014 r.

 • 1 stycznia – główną księgową zostaje Magdalena Stefańska.
 • Maj – założenie profilu biblioteki na Facebooku.
 • 13 listopada – otrzymujemy Wyróżnienie Narodowego Instytutu Dziedzictwa
  za zaangażowanie w organizację XXII Edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.
 • 1 grudnia – kierownikiem Wydziału Czytelni zostaje Małgorzata Laliczyńska.

2015 r.

 • Styczeń – zaprzestanie pobierania opłat przy zapisie w Wydziale Wypożyczalni.
 • 12 stycznia – przystąpienie do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Biblioteki Narodowej Academica.
 • 19 lutego – Uchwała nr 1/2015 Rady Pedagogicznej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach w sprawie Statutu.
 • 1 lipca – struktura organizacyjna biblioteki obejmuje:
  – Wydział Gromadzenia, Ewidencji i Opracowania Zbiorów – kierownik Gracjan Bazyl
  – Wydział Informacyjno-Bibliograficzny – Bożena Lewandowska
  – Wydział Zbiorów Multimedialnych – Danuta Letkowska
  – Czytelnia – Małgorzata Laliczyńska
  – Wypożyczalnia – Iwona Sroczyńska
  – Wydział Wspomagania Edukacji i Promocji – Edyta Grabowska

– Księgowość – główna księgowa Magdalena Stefańska

– Administracja – kierownik Anna Długosz.

 • 1 września
  – po 44 latach czwartek staje się dniem otwartym dla czytelników

– zmiana godzin otwarcia biblioteki: obsługujemy czytelników w godz. 9 – 18.

Galeria