Filia w Jędrzejowie

 "Dziedzictwo - źródło tożsamości"

"DZIEDZICTWO - ŹRÓDŁO TOŻSAMOŚCI" - pod takim hasłem odbywają się w bieżącym roku Europejskie Dni Dziedzictwa. Motyw przewodni EDD ma charakter uniwersalny, dzięki czemu może być interpretowany i powiązany z wieloma aspektami. Podkreślając i  wyróżniając "Źródło", można odnieść się do zapomnianego dziedzictwa związanego z sieciami dróg wodnych: studnie, młyny wodne, źródła i itp. Pedagogiczna Biblioteka w Jędrzejowie zorganizowała z tej okazji spotkanie nt. "Zróżnicowanie przestrzenne składu chemicznego wybranych źródeł Niecki Nidziańskiej", które poprowadziła absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Renata Sosnowska. Na wykład przybyła młodzież z III klasy Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie wraz z opiekunami p. J. Skrobich oraz E. Małecką.
Ochrona środowiska ściśle wiąże się z ochroną dziedzictwa kulturowego. Uczniowie dowiedzieli się, że Niecka Nidziańska (na terenie której leży Jędrzejów) stanowi jeden z najbardziej interesujących obszarów występowania źródeł w Polsce. Decyduje o tym przede wszystkim budowa geologiczna sprzyjająca gromadzeniu się znacznych ilości wód podziemnych w skałach. Wody źródeł Niecki Nidziańskiej są bardzo zróżnicowane pod względem hydrochemicznym.
Użytkowanie źródeł w obszarach wyżynnych było najwcześniejszą formą zaopatrywania się ludności w wodę. Poza znaczeniem praktycznym, źródła posiadają też wartość kulturową i estetyczną, mogą więc spełniać także funkcję rekreacyjną i turystyczną.
Źródła są ważnym elementem środowiska, istotnym dla funkcjonowania człowieka, a jednocześnie bardzo czułym na zmiany środowiska wywołane przez procesy naturalne i antropogeniczne. Ochronie prawnej podlegają źródła w parkach narodowych, krajobrazowych i rezerwatach. Poza nimi ochrona sprowadza się najczęściej do wyznaczenia strefy ochronnej źródeł stanowiących ujęcia wody pitnej.
R. Sosnowska uświadomiła młodzieży jak ważna jest ochrona naturalnych niekiedy mineralnych źródeł w przyrodzie, a szczególnie w naszym rejonie. Dewastacja wielu źródeł oraz zanieczyszczenie środowiska sprawia, że dążenie do ochrony wszystkich źródeł stało się koniecznością.
EDD to promocja instytucji, miejsca, wydarzenia, a także forma edukacji o regionalnym dziedzictwie. Takim dziedzictwem jest postać i pisarstwo Stefana Żeromskiego, powiązanego z naszym województwem i powiatem. W  bieżącym roku przypada 150 rocznica urodzin pisarza i z tej okazji w Bibliotece Pedagogicznej przeprowadzono lekcję biblioteczną „Żeromski i Kielecczyzna”, na której obecni byli uczniowie z Gimnazjum Nr 1 kl. III E. Do końca października można tez obejrzeć w bibliotece wystawę, przedstawiającą miejsca na Kielecczyźnie, z którymi zawiązany był S. Żeromski.