Filia w Kazimierzy Wielkiej

Zajęcia biblioterapeutyczne

W budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej, jak również w bibliotece systematycznie odbywają się zajęcia biblioterapeutyczne skierowane do podopiecznych. Program zajęć wychodzi naprzeciw potrzebom obcowania z książką, które sygnalizowały osoby przebywające w placówce. Aktywizacja podopiecznych poprzez przeprowadzenie zajęć czytelniczych miała na celu mobilizowanie ich do aktywnego wykorzystania czasu wolnego. Metody i formy pracy dobierane są w taki sposób, aby spotkania były atrakcyjne, a jednocześnie służyły osiągnięciu założonych celów. Prowadzenie zajęć odbywało się poprzez czytanie książek na głos. Po lekturze omówione zostały przeczytane treści poprzez dyskusję swobodną, bądź też kierowaną. W trakcie spotkań wykorzystane zostały ćwiczenia indywidualne lub grupowe połączone z zajęciami plastycznymi, aby podnieść stopień zaangażowania i zainteresowania lekturą uczestników. Uczestnictwo
w zajęciach czytelniczych było dla podopiecznych ciekawym przeżyciem, dostarczyło wielu wrażeń, miało również walory terapeutyczne, wzmocniło poczucie własnej wartości uczestników, kształtowało empatie i asertywność.

Agnieszka Kabat