Filia w Opatowie

Archiwum wydarzeń

25 ROCZNICA WYBORÓW 4 CZERWCA 1989R
Obchodzimy w tym roku rocznicę wydarzenia, które zmieniło losy naszego kraju, a także całej Europy. Pierwsze w powojennej historii Polski wolne wybory rozpoczęły szereg zmian, które w efekcie doprowadziły do zmian ustrojowych, gospodarczych i społecznych.
Przygotowana z tej okazji w Bibliotece Pedagogicznej w Opatowie wystawa zatytułowana „Do Wolności” nawiązuje do okresu bezpośrednio poprzedzającego czerwcowy przełom. Zaprezentowano na niej przykłady wydawnictw książkowych z tzw. „drugiego obiegu” czyli działalności wydawniczej prowadzonej przez opozycję w latach 1980-1989. Poprzez dobór eksponatów starano się pokazać zarówno różne formy wydawnictw (od skromnych druków powielaczowych po profesjonalnie wydane książki) jak i ich różnorodność tematyczną. Znajdujemy tu prace historyczne, publicystykę społeczno – polityczną, wspomnienia, literaturę piękną a nawet śpiewniki. Są także przykłady wydawnictw, które ukazywały się na Zachodzie i były nielegalnie przywodzone w tym czasie do kraju. Eksponaty wypożyczone zostały ze zbiorów prywatnych. Ekspozycję uzupełniają przykłady wydawnictw nawiązujących do czerwcowego przełomu z zasobów naszej biblioteki.
Wystawę można oglądać do lipca 2014r.
Marek Lis

      


W dniu 20 marca 2014r. w Bibliotece Pedagogicznej w Opatowie odbyło się szkolenie poświęcone planowanemu wdrożeniu „Sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych”. Wzięli w nim udział nauczyciele – bibliotekarze z terenu powiatu opatowskiego.
We wstępnej części, na podstawie opracowanej Bazy Danych, przedstawiono uczestnikom informacje o obecnym stanie opatowskich bibliotek szkolnych. Poinformowano także ogólnie o zmianach jakie wprowadziło Ministerstwo Edukacji Narodowej w odniesieniu do Bibliotek Pedagogicznych i ich współpracy z innymi placówkami oświatowymi oraz bibliotekami szkolnymi.
Na początku głównej części spotkania omówiono wyniki przeprowadzonej w 2013r. ankiety dla nauczycieli – bibliotekarzy. Następnie zaprezentowano informacje na temat tworzonej sieci współpracy i samokształcenia. Wykorzystano w tym celu prezentacje przygotowane przez ŚCDN w Kielcach, wzbogacone o komentarz prowadzącego szkolenie kierownika biblioteki Marka Lisa.
Następnie pokazano i omówiono funkcjonowanie platformy e – learningowej prowadzonej przez ŚCDN w Kielcach, zwracając uwagę na korzyści, jakie niesie korzystanie z jej zasobów. Poinformowano także o sposobie w jaki można stać się jej uczestnikiem.
Szkolenie zakończyło się wymianą uwag i refleksji związanych z omawianymi tematami. Uczestnicy wyrazili opinię, że tego typu spotkania należy kontynuować.
Danuta Gołasa

  


Jesienne Konferencje Dyrektorów
W dniu 17 października w Opatowie odbyła się Konferencja Dyrektorów, której tematem były: „Zmiany w nadzorze pedagogicznym dyrektora w roku szkolnym 2013/2014”. Wzięli w niej udział dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu opatowskiego. Konferencja zorganizowana została przez wspierające ich działania Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Opatowie. Przy tej okazji biblioteka zorganizowała wystawę, na której zaprezentowano przykłady dostępnych w placówce publikacji, mających służyć podniesieniu jakości kształcenia.
Marek Lis

  


Konferencja Legionowa w Ożarowie
10 października 2013r. w Ożarowie dokonano inauguracji obchodów „100 rocznicy pierwszych nominacji oficerskich w 1.Pułku Piechoty Legionów”. 9 października 1914r. w Jakubowicach na Ziemi Ożarowskiej Józef Piłsudski nadał swoim stu kilkudziesięciu podkomendnym pierwsze stopnie oficerskie. Obchody, których kulminacja ma nastąpić za rok wpisują się także w przypadającą w 2014 r. 100 rocznicę powstania Legionów Polskich i wybuchu I wojny światowej, w wyniku której Polska odzyskała niepodległość.
Obchody zainaugurowano okolicznościową konferencją popularnonaukową, która otworzył burmistrz Ożarowa Marcin Majcher. Pierwszy referat pt. „Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec działań formacji Józefa Piłsudskiego w 1914 roku” wygłosiła profesor Urszula Oettingen z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z Kielc. Kolejny referat zatytułowany „Jakubowice – przystanek na legionowym szlaku ku niepodległości” przedstawił kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie Marek Lis. Uzupełnieniem tego wystąpienia była okolicznościowa prezentacja multimedialna.
Danuta Gołasa

  


2013 ROK POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Rok bieżący został ogłoszony przez Senat RP Rokiem Powstania Styczniowego. 150 lat temu oddziały powstańcze wystąpiły przeciwko carskiej władzy zaborczej. Opatów jest ważnym miastem na mapie tamtych wydarzeń, wśród których szczególne miejsce zajmuje ostatnie duże starcie powstania – bitwa o Opatów stoczona 21 lutego 1864r. Od początku roku 2013 Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie czynnie uczestniczy w realizacji przedsięwzięć związanych z rocznicą styczniowej insurekcji.

22 stycznia 2013r. w Starostwie Powiatowym w Opatowie odbyła się Sesja popularno-naukowa poświęcona wydarzeniom Powstania, w której wzięli udział dr Radosław Kubicki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który mówił o roli chłopów i kwestii włościańskiej w powstaniu oraz kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie Marek Lis, który przygotował i wygłosił wykład pt.: „Wydarzenia militarne powstania styczniowego w okolicach Opatowa”.
Zob. także: http://www.opatow.pl/index.php/aktualnosci/1431-sesja-popularnonaukowa.html

W dniach 12-14 marca w siedzibie Oddziału PTTK w Opatowie odbył się cykl spotkań pod hasłem: „Dni Powstania Styczniowego” przeznaczonych głównie dla młodzieży szkolnej z terenu Opatowa i okolic. W poszczególnych dniach wykłady wygłosili: dr Cezary Jastrzębski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który przedstawił znaczenie powstania w dziejach Polski i regionu Świętokrzyskiego oraz redaktor i regionalista Józef Myjak, który przybliżył bitwy i potyczki na Ziemi Opatowskiej. 14 marca wykład pt.: „Śladami powstania styczniowego w Opatowie”, ilustrowany przygotowaną prezentacją multimedialną, wygłosił kierownik Biblioteki Pedagogicznej Marek Lis. W spotkaniach wzięło łącznie udział około 150 uczniów m. in. z obydwu Samorządowych Zespołów Szkół w Opatowie, szkoły w Nieskurzowie i Zespołu Szkół w Lipniku.

  

Od początku roku w bibliotece realizowany jest własny projekt, któremu nadaliśmy nazwę: „Opatowscy historycy powstania styczniowego”. Jego celem jest zebranie, opracowanie i udostępnienie wiedzy o ludziach pochodzących z Opatowa lub z Opatowem ściśle związanych, którzy w okresie międzywojennym zajmowali się dokumentowaniem i publikowaniem wydarzeń historii powstania na terenie Opatowa. Byli to: Józef Cybulski – sędzia i społecznik, Jan Słomka – dyrektor miejscowego gimnazjum i Stefan Kotarski – nauczyciel tegoż gimnazjum. Realizując wspomniane zamierzenie biblioteka pozyskała wiele nowych materiałów. Wśród nich do najcenniejszych należą dokumenty z archiwum rodziny Cybulskich, których kopie przekazał prof. dr hab. Marek Cybulski oraz kopie dokumentów z archiwum rodzinnego Marii Słomkowej. Te i inne materiały wykorzystane zostały m. in. w przygotowywanym obszernym tekście zatytułowanym: „Z dziejów upamiętniania opatowskich epizodów powstania styczniowego”, który w zamierzeniu ma dać możliwie pełny obraz pamięci o powstaniu na przestrzeni blisko 100 lat. Warto dodać, że przyjętymi w naszym projekcie wątkami związanymi z powstaniem styczniowym na terenie Opatowa, nikt do tej pory się w taki sposób nie zajmował.
Wspomniane dokumenty oraz publikacje ze zbiorów naszej biblioteki wykorzystano także do przygotowania wystawy zatytułowanej „Opatowscy historycy powstania styczniowego”, którą oglądać u nas można od połowy marca. Główny temat ekspozycji rozszerzono o inne różne przykłady dokumentowania wydarzeń powstańczych związanych z Opatowem.

     

W ramach innych zaplanowanych wcześniej działań przygotowano do publikacji dwa artykuły, które ukazały się na łamach lokalnych czasopism: „Wieści Lipnickie” i „Ożarów”. Przedstawiono w nich mniej znane wydarzenia postania styczniowego związane z gminami Lipnik i Ożarów.
Marek Lis


„Ćwiczenia i zabawy językowe” były tematem lekcji zorganizowanej 5 marca 2013r. w ramach XXI Tygodnia Kultury Języka w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie dla klasy IV przez Danutę Gołasę z Biblioteki Pedagogicznej, we współpracy z nauczycielkami biblioteki szkolnej.
Celem lekcji było aktywizowanie poprawnego myślenia i rozumowania uczniów, doskonalenie sprawności umysłowych, oraz stosowanie poprawnej ortografii.
Podczas zajęć dzieci rozwiązywały krzyżówki , rebusy , odgadywały zagadki. Większość ćwiczeń nawiązywała do znanych bajek lub lektur szkolnych Zadania dostosowane były do wieku i poziomu wiedzy uczniów.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem , na zakończenie wszystkie dzieci zostały nagrodzone słodyczami.
Danuta Gołasa

  


XXI TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA
W ramach XXI Tygodnia Kultury Języka , Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie przygotowała wystawę pt. „Język polski dla dorosłych i dla dzieci”.
W pięciu gablotach, zaprezentowano różnorodne kategorie wydawnictw książkowych znajdujących się w zbiorach naszej biblioteki w tym: bajki dla dzieci , baśnie regionalne , lektury szkolne , poezje, książki popularno – naukowe z różnych dziedzin wiedzy.
Celem wystawy było ukazanie przykładów pisemnej formy języka polskiego z uwzględnieniem potrzeb różnych odbiorców, oraz zaprezentowanie, że mogą oni w naszej bibliotece otrzymać wiele poszukiwanych pozycji.

 


W ostatnim czasie Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie wzięła aktywny udział w imprezach organizowanych w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie.
Pierwszą z nich była wystawa pt: „Różne formy książek”. Jej pomysłodawczynie – nauczycielki tamtejszej biblioteki szkolnej wraz z pracownikami Biblioteki Pedagogicznej zaprezentowali książki różnorodnego formatu, kształtu czy wielkości. Pokazane eksponaty pochodziły ze zbiorów biblioteki szkolnej, Biblioteki Pedagogicznej oraz z prywatnych kolekcji. Celem wystawy było pokazanie dzieciom i młodzieży przykładów książek, z którymi nie stykają się na co dzień. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, w tym w szczególności prezentowane przez nasza placówkę książki – miniaturki.
26 października w SZS Nr 2 odbyła się akademia podsumowująca obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. W uroczystości, oprócz uczniów i nauczycieli szkoły wzięli udział bibliotekarze opatowscy, w tym przedstawicielka Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie Danuta Gołasa. Spotkanie było okazją do popularyzacji czytelnictwa wśród uczniów i zachętą do korzystania z opatowskich bibliotek. Ciekawym i dobrze przyjętym akcentem było głośne czytanie przez nauczycieli szkoły i bibliotekarzy utworu Jana Brzechwy „Pchła Szachrajka”.
Danuta Gołasa

    


110. ROCZNICA POWSTANIA SZKOŁY W LIPNIKU
Na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół im. Profesora Józefa Mikułowskiego - Pomorskiego w Lipniku, Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie włączyła się czynnie w rozpoczęte w tym roku obchody 110. rocznicy powstania pierwszej w tej miejscowości placówki oświatowej. 21 września 2012 r. odbyła się okolicznościowa uroczystość, w której obok uczniów, nauczycieli i dyrektorki szkoły Jadwigi Garnuszek udział wzięli m. in. wójt gminy Lipnik Józef Bulira, wicewojewoda świętokrzyski Grzegorz Dziubek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, wicekurator Lucjan Pietrzczyk i prorektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr. hab. Marek Szynolel.
Z okazji jubileuszu w szkole zorganizowana została okolicznościowa sesja naukowa pod tytułem: „Dzieje oświaty w Lipniku”. Wśród prelegentów znaleźli się m. in. znany regionalista red. Józef Myjak, kielecki historyk oświaty prof. Adam Massalski oraz kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie Marek Lis, który wygłosił opracowany specjalnie na tą okazję obszerny referat pt.: „Z dziejów szkoły w Lipniku w latach 1902 – 1939”. Wspomniany tekst, przygotowany głównie na podstawie niepublikowanych dokumentów archiwalnych, znajdzie się w planowanej na przyszły rok publikacji o dziejach szkoły w Lipniku.
Danuta Gołasa

 


90. LAT PTTK W OPATOWIE
22 września 2012 r. jubileusz swojego istnienia obchodził opatowski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Z tej okazji w Opatowskim Ośrodku Kultury odbyła się okolicznościowa uroczystość. W jej trakcie, pamiątkowymi dyplomami i medalami uhonorowano osoby, które w różny sposób wspomagają działania PTTK. Wśród wyróżnionych znalazł się kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie Marek Lis, który we współpracy z tą organizacją przygotowywał i prowadził zajęcia na tematy związane z edukacją regionalną. Brali w nich udział uczniowie szkół z Opatowa i okolicznych miejscowości.
Danuta Gołasa


UDZIAŁ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OBCHODACH
730 – LECIA LOKACJI MIASTA OPATOWA

W dniach 28 - 30 września 2012 r. w ramach obchodów 730. rocznicy lokacji miasta, Opatów gościł uczestników XIX Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i XIX Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania "Z dziejów OSP". Spotkania te, odbywane od wielu lat w całym kraju są okazją do zaprezentowania historii i kultury różnych regionów Polski.
30 września w Opatowskim Ośrodku Kultury odbyła się sesja popularno – naukowa związana z dziejami Opatowa. Na zaproszenie Urzędu Miasta i Gminy Opatów, z okolicznościowym referatem połączonym z prezentacją multimedialną, wystąpił na niej kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie Marek Lis.
Danuta Gołasa


PRELEKCJA W PTTK W OPATOWIE
 W ramach edukacji regionalnej prowadzonej przez naszą Filię we współpracy z PTTK w Opatowie, w dniu 17 kwietnia 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie na którym prelekcję wygłosił kierownik biblioteki Marek Lis. Nosiła ona tytuł: Znani – nieznani. Postacie związane z Ziemią Opatowską – w służbie dla ojczyzny. Prelekcja poświęcona była kilku mniej i bardziej znanym postaciom walczącym w różnych okresach o niepodległość Polski, które urodziły się na Ziemi Opatowskiej lub tutaj poległy i spoczywają na opatowskich cmentarzach. Przypomniano m. in. mjr Ludwika Topora – Zwierzdowskiego, płk Władysława Belinę – Prażmowskiego, kpt. Franciszka Pększyca - Grudzińskiego i gen. Franciszka Kamińskiego. Słuchacze mogli też usłyszeć o prawie zupełnie zapomnianej postaci gen. Stanisława Gano. Prelekcja była ilustrowana prezentacją multimedialną, w której pokazano m. in. unikalne zagraniczne dokumenty archiwalne. W spotkaniu wzięli udział członkowie opatowskiego oddziału PTTK, miejscowi regionaliści i przedstawiciele placówek kultury.
Danuta Gołasa

  


ROK JANUSZA KORCZAKA
W związku z obchodzonym aktualnie Rokiem Janusza Korczaka , w Filii PBW w Opatowie przygotowano wystawę tematyczną poświęconą postaci tego pedagoga i społecznika. Ekspozycja nosi tytuł : Janusz Korczak. Pedagog. Wychowawca. Człowiek. Zaprezentowano posiadane w zbiorach biblioteki przykłady publikacji poświęconych biografii Janusza Korczaka oraz dostępnych w naszych zbiorach jego dzieł pedagogicznych. Znalazły się na niej również opracowania dotyczące analizy jego myśli wychowawczej, a także współczesnego pojmowania poglądów tego wybitnego pedagoga. Wystawę prezentowaną w holu biblioteki oglądać można do końca kwietnia 2012 r.
Marek Lis

  


PAŹDZIERNIKOWE SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ
W ramach kontynuacji prowadzonej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Opatowie działalności popularyzującej wiedzę o Ziemi Opatowskiej, w miesiącu październiku 2011 r. odbyły się trzy kolejne  spotkania z młodzieżą różnych typów szkół,  przygotowane i prowadzone przez kierownika Biblioteki Marka Lisa.
19 października w lokalu Biblioteki odbyła się lekcja biblioteczna dla uczniów II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Opatowie, którzy przybyli pod opieką nauczycielki historii Pani profesor Małgorzaty Grządziel. W trakcie jej trwania  zaprezentowano zbiory regionalne biblioteki dotyczące Opatowa i jego najbliższych okolic. Poinformowano także o różnych formach działalności Biblioteki na rzecz popularyzacji wiedzy o regionie. Prowadzący zwrócił szczególną uwagę słuchaczy  na przydatność zbiorów regionalnych w szeroko pojętej edukacji. Młodzież obejrzała także znajdującą się aktualnie w bibliotece wystawę  tematyczną oraz wysłuchała prelekcji na jej temat. Ponadto, w ramach promocji placówki poinformowano słuchaczy o księgozbiorze znajdującym się w naszej Bibliotece , jego tematyce i charakterze. W lekcji wzięło udział 30 uczniów, których zaproszono do korzystania z naszych zasobów.
26 października, w ramach kontynuacji współpracy z PTTK w Opatowie i w związku ze zbliżającymi się Dniem Wszystkich Świętych oraz Dniem Niepodległości, kierownik Biblioteki wygłosił w lokalu PTTK okolicznościową prelekcję pt.: „Cmentarze i groby wojenne z okresu I wojny światowej w Opatowie i okolicy”. W jej trakcie zaprezentował i omówił specjalnie na tę okazję przygotowaną prezentację multimedialną. Złożyły się na nią zdjęcia archiwalne oraz współczesne. Prezentowały one specyficzne miejsca pamięci narodowej jakimi są mogiły poległych w czasie I wojny światowej , która w efekcie doprowadziła do odzyskania przez Polskę niepodległości. W drugiej części spotkania wystąpił regionalista Pan Józef Myjak, który przekazał jego uczestnikom informacje na temat innych miejsc pamięci w regionie. W spotkaniu wzięło udział około 50 uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie oraz z Zespołu Szkół w Sadowiu.
28 października wykład i prezentacja multimedialna o tej samej tematyce odbyły się w auli Liceum Ogólnokształcącego w Opatowie. Ponad 100 uczniów z czterech najstarszych klas z zainteresowaniem wysłuchało informacji o prawie już dziś zapomnianych wojennych mogiłach. W spotkaniu wzięła udział wicedyrektor szkoły Pani Halina Najmanowicz oraz Pani Profesor Małgorzata Grządziel, która witając zebranych , wprowadziła w jego tematykę. Wykład poprzedzony został okolicznością piosenką wykonaną przez uczennicę szkoły.
W obydwu wystąpieniach, prowadzący je kierownik Marek Lis starał się, obok przekazania najważniejszych informacji faktograficznych, wzbudzić u słuchaczy poczucie szacunku dla zmarłych spoczywających w opatowskiej ziemi, bez względu na ich narodowość i przynależność armijną. Podawał przykłady właściwej ale również i nie odpowiedniej dbałości o istniejące jeszcze materialne ślady – groby i cmentarze. Zwracał  uwagę, że wśród poległych było wielu Polaków – legionistów J. Piłsudskiego, ale także naszych rodaków ubranych w obce mundury. Z pewnością wielu młodych ludzi, którzy wysłuchali obydwu wykładów, poszerzyło swoją wiedzę historyczną i regionalną o informacje , których próżno szukać w podręcznikach szkolnych.
Danuta Gołasa

       


DNI EDUKACJI REGIONALNEJ W OPATOWIE
W dniach 20 – 22 września 2011 r. w Opatowie zorganizowane zostały po raz pierwszy „Dni Edukacji Regionalnej”, których celem ma być przybliżanie historii Ziemi Opatowskiej. Pomysłodawcami i organizatorami spotkań byli: Zofia Niedbała, prezes opatowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, regionalista i wydawca, redaktor Józef Myjak oraz Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie reprezentowana przez kierownika Marka Lisa.
Tematem tegorocznych spotkań stały się wydarzenia, jakie miały miejsce na terenie Ziemi Opatowskiej podczas pierwszej wojny światowej. Są one prawie zupełnie nieznane i przez to warte szerszego rozpropagowania, chociażby ze względu na rolę, jaką odegrały w miejscowej historii.  Okres Wielkiej Wojny we współczesnych programach szkolnych traktowany jest niezwykle skrótowo, a w ujęciu regionalnym właściwie nie istnieje. Zajmują się nim i przekazują swoją wiedzę uczniom tylko nauczyciele – pasjonaci lub zainteresowani tematem lokalni regionaliści. Należy do nich kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie Marek Lis.
Cykl kilku spotkań poświęconych wspomnianej tematyce przeprowadzony został w dniach 20 – 22 września 2011 r. w siedzibie opatowskiego Oddziału PTTK. Każde z nich składało się z trzech głównych części. Na wstępie redaktor Józef Myjak, w formie wywiadu z kierownikiem Biblioteki Pedagogicznej Markiem Lisem, w przystępny sposób starał się zapoznać słuchaczy, na czym polega praca historyka i jak powstaje popularno – naukowe opracowanie historyczne. Drugą i najważniejszą część stanowiła trwająca około 45 minut tematyczna prezentacja multimedialna nosząca tytuł: „Wielka Wojna na Ziemi Opatowskiej”, przygotowana, przedstawiana i komentowana przez Marka Lisa.  Składało się na nią ponad 100 odpowiednio dobranych slajdów - archiwalnych i współczesnych fotografii, fotokopii dokumentów, reprodukcji rysunków oraz map. Integralną część prezentacji stanowiły szczególnie żywo przyjęte przez odbiorców wmontowane fragmenty filmów archiwalnych z epoki. W trzeciej części spotkania Marek Lis oraz Józef Myjak również w formie prezentacji multimedialnej omówili wstępną propozycję krajoznawczego Szlaku Pierwszej Wojny Światowej po Opatowszczyźnie.
W spotkaniach wzięło udział ogółem ponad 100 osób, wśród nich m. in. uczniowie – członkowie Szkolnych Klubów Krajoznawczo – Turystycznych z Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie pod opieką Tomasza Partyki, Zespołu Szkół w Sadowiu pod opieką Agnieszki Oskaldowicz oraz Zespołu Szkół w Lipniku pod opieką Agnieszki Kusal – Kadeli. Uczestniczyli również licznie członkowie opatowskiego Oddziału PTTK, a także mieszkańcy Opatowa. Obecni byli m. in. regionaliści: Irena Szczepańska i Marek Baradziej, dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej Waldemar Węglewicz oraz miejscowi przewodnicy PTTK.
Spotkania należy zaliczyć do bardzo udanych. Tematyka, prezentacje multimedialne oraz sposób ich przedstawienia spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem odbiorców. Podkreślali oni potrzebę kontynuowania tego typu działań w przyszłości.
Danuta Gołasa

       


EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2011
W związku z obchodzonymi już po raz 19 Europejskimi Dniami Dziedzictwa, które w roku 2011 przebiegają pod hasłem „Kamienie milowe”, w Bibliotece Pedagogicznej w Opatowie można obejrzeć wystawę pod tytułem: „Opatów. Kamienie milowe 7 wieków historii miasta”. Została ona przygotowana w oparciu o zbiory zgromadzone w dziale regionalnym naszej biblioteki.
Myślą przewodnią wystawy jest próba zaprezentowania kilku wydarzeń – najważniejszych „Kamieni milowych” z ponad 700 – letniej historii Opatowa, które odznaczyły się wyraźnym piętnem w dziejach miasta. 
Eksponowane są m. in. publikacje związane z nadaniem praw miejskich dla Opatowa (1282), powstaniem Kolegiaty opatowskiej, jednego z najwspanialszych w Polsce zabytków architektury romańskiej (II polowa XII wieku) oraz przejściem Opatowa w ręce możnego rodu Szydłowieckich (1502), co zaowocowało trwającym prawie dwa wieki największym w dotychczasowych dziejach rozkwitem miasta. Zaakcentowano także rolę Opatowa jako miejsca obrad sejmików szlacheckich,  jak również miasta, w którym chętnie osiedlali się przedstawiciele wielu narodów Europy. Jako ostatni z „Kamieni milowych” historii Opatowa na wystawie uwidoczniono datę 3 listopada 1918 r., moment powrotu do Opatowa polskiej władzy po ponad 120 latach zaborczej niewoli.
Marek Lis

       


„W WIELKANOCNYM CZASIE”
Od 8 kwietnia 2011 r. wszyscy odwiedzający Bibliotekę Pedagogiczną w Opatowie mogą zobaczyć wystawę okolicznościową noszącą tytuł: „W Wielkanocnym Czasie…” , która w odróżnieniu od innych usytuowana została w holu biblioteki. Jej najważniejszą część stanowią niezwykle ciekawe prace rękodzielnicze wykonane przez Panią Annę Łukasik z Opatowa. Wszystkie one nawiązują do tradycji związanej z Czasem Wielkiej Nocy. Wykonane są z ogromną precyzją, głównie w technice szydełkowania. Znajdujemy wśród nich wielkanocne koszyczki, pisanki, koguciki oraz stroiki. Zaprezentowano także niezwykle kolorowe tradycyjne palmy. Wystawa podzielona jest tematycznie. W poszczególnych gablotach znajdują się inne świąteczne elementy. Całość uzupełniają przykłady tekstów związanych z Wielkanocą pochodzące ze zbiorów biblioteki. Od samego początku ekspozycja cieszy się dużym zainteresowaniem odwiedzających bibliotekę.

     


W czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie obejrzeć można okolicznościową wystawę zatytułowaną "Opatowskie strofy i ich twórcy". Nawiązuje ona do obchodzonego w tym roku w dniach 21 - 26 marca Tygodnia Kultury Języka, którego hasłem jest: "Język poezji. Gdy pasja w duszy gra". Stało się to okazją do zaprezentowania kilku twórców poezji, którzy w swoich utworach nawiązywali do Opatowa i Ziemi Opatowskiej. Znajdziemy wsród nich Zbigniewa Kawkę i Stefana Cieszkowskiego z Opatowa, Stanisława Czernika urodzonego w pobliskim Zochcinie a także innych twórców regionalnych, którzy poświęcili tej ziemi swoje strofy, m. in. Józefa Myjaka i Ryszarda Miernika.

Wystawę można oglądać do końca marca 2011 r.

   


 

BITWA OPATOWSKA 24 LUTEGO 1864 R.
W ZBIORACH BIBLIOTEKI PEDAGIGICZNEJ W OPATOWIE
W czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie można zobaczyć wystawę okolicznościową związaną z nieco obecnie zapomnianą, kolejną rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego. Ważną rolę w jego przebiegu odegrała także Ziemia Opatowska. Co roku w Opatowie, 24 lutego obchodzona jest uroczyście rocznica jednej z większych bitew powstańczych, zwana Bitwą Opatowską. I właśnie jej poświęcona jest wystawa. Zaprezentowano na niej publikacje książkowe, w tym m. in. podstawowe dla tematu unikalne już dziś oryginalne wydanie pracy Stefana Kotarskiego „Opatów w latach 1861 – 1864”, wydanej w Opatowie w 1935 roku, fragmenty z dzieł zbiorowych, artykuły z gazet i czasopism a także odbitki z niedostępnych szerzej prac (np. Stanisława Zielińskiego „Bitwy i potyczki 1863 – 1864, Raperswil 1913). Wszystkie one pochodzą z regionalnych zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie.

Wystawę można oglądać od 15 stycznia do 15 marca 2011 r.
Marek Lis

     


30 ROCZNICA WYDARZEŃ SIERPNIA 1980
Od 16 sierpnia 2010 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie można oglądać wystawę zatytułowaną „ Wydawnictwa NSZZ Solidarność i innych organizacji opozycyjnych z lat 1978 – 1989”. Przygotowana ona została w związku z przypadającą w tym roku 30 rocznicą wydarzeń Sierpnia 1980 r. Celem ekspozycji jest zaprezentowanie przykładów dorobku wydawniczego różnych organizacji opozycyjnych działających w Polsce od końca lat 70 – tych XX w. aż po moment zmian ustrojowych na przełomie 1989 i 1990 r.
Główną część wystawy stanowi około 150 tytułów czasopism, uzupełnionych przykładami wydawnictw książkowych oraz ulotkami.
Najstarsze zaprezentowane czasopisma jak np. „Gospodarz”, „Uczeń Polski” czy „Aspekt”, pochodzące z końca lat 70 – tych , a więc sprzed sierpniowego przełomu z lat 1978 – 1979, stanowią obecnie prawdziwe unikaty. Kolejnych kilkadziesiąt tytułów to głównie prasa NSZZ Solidarność wydawana do momentu stanu wojennego. Dużą grupę stanowią także czasopisma drukowane w warunkach konspiracyjnych od 13 grudnia 1981 r. aż po moment zniesienia w Polsce cenzury.
W jednej z gablot zaprezentowano przykłady czasopism wydawanych na terenie Kielecczyzny, m. in. w Kielcach, Ostrowcu Św., Starachowicach i Opatowie.
Ostatnia część wystawy to książki różnych wydawnictw konspiracyjnych, w tym tak znanych autorów jak: Czesław Miłosz, Sławomir Mrożek, Gustaw Herling – Grudziński, Marian Brandys czy Stefan Żeromski.
Na wystawie prezentowany jest także stanowiący dużą rzadkość oryginalny powielacz , służący niegdyś do kopiowania wydawnictw opozycyjnych.
Wystawę można będzie oglądać do końca września 2010 r.

Marek Lis