Filia w Pińczowie

Bibliotekarstwo polskie w pracy o zachowanie polskiej kultury - wystawa

Polska w wyniku rozbiorów  została wymazana z mapy Europy. Państwa zaborcze nie tylko pragnęły trwale podporządkować swojej władzy polskie ziemie, ale również  podporządkować sobie Polaków
i uczynić z nich swoich poddanych. W tym celu podejmowali oni  działania zmierzające do wynarodowienia Polaków. Ci nie pozostali bierni wobec działań władz zaborczych i między innymi podjęli prace o zachowanie spuścizny literackiej i kulturalnej Polski. Dużą rolę w tej pracy odegrali bibliotekarze. Byli wśród nich bracia biskupi Józef i Andrzej Załuscy, twórcy pierwszej polskiej biblioteki publicznej. Należy też podkreślić rolę innych założycieli bibliotek takich, jak Józef Ossoliński, Edward Raczyński, Jan Działyński. Gromadzili oni w swoich placówkach zbiory książek, materiałów ikonograficznych, kartograficznych, numizmatycznych i innych, dokładnie je opracowali i zabezpieczyli przed zniszczeniem, aby kolejne pokolenia Polaków mogły czerpać z tej skarbnicy. Również do zachowania polskiej tożsamości narodowej przyczynili się bibliografowie. Jednym z pierwszych był Samuel Linde twórca Słownika języka polskiego. Przejechał 300 mil, przejrzał 50 bibliotek i pozostawił po sobie 600 arkuszy rękopisów i około 200 000 przykładów wypisanych na osobnych fiszkach. Innymi bibliografami byli: Joachim Lelewel, bracia Estreicherowie Karol i Stanisław  oraz Gabriel Korbut. Bracia Estreicherowie - ród naukowców humanistów - pozostawili pod sobie dzieło pt. Bibliografia Polska, czyli bibliografię druków polskich obejmującą lata 1470-1889.  Warto nadmienić, że Karol Estreicher był długoletnim dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej. Gabriel Korbut był autorem dzieła Literatura Polska, nad którym pracował ponad 30 lat, współpracując z Aleksandrem Brücknerem.

O wspomnianych bibliotekarzach, bibliografach i bibliotekach, które powstały w czasie zaborów przypomina wystawa, którą można oglądać przez cały miesiąc maj w godzinach pracy Biblioteki. Wśród zgromadzonych dokumentów znalazły się: książki, czasopisma, druki ulotne.
Serdecznie zapraszamy!

Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej