Filia w Pińczowie

2019 - Rok Unii Lubelskiej - 450-lecie zawarcia

W bieżącym roku obchodzimy 450-lecie zawarcia Unii Lubelskiej pomiędzy Królestwem Polskim a Wielki Księstwem Litewskim. W wyniku Unii powstało jedno państwo, na czele którego stał król Polski. Zgodnie z postanowieniami unii oprócz wspólnego monarchy był również wspólny sejm, polityka zagraniczna i system pieniężny, osobne miały być urzędy centralne, administracja, skarb, wojsko i prawo sądowe. 
Warto zwrócić uwagę na dwa fakty. Pierwszy, że Unia była też inspiracją dla inny krajów bardziej może od Polski rozwiniętych jak np. Anglia, która gdy zawierała unię ze Szkocją. Na początku XVIII angielscy prawnicy przeanalizowali kilka unii:  kalmarską, włoskie i polsko-litewską. Tylko ta ostatnia okazała się możliwa do naśladowania. Po drugie unia polsko-litewska przetrwała do 1791 (222 lata), dopiero Konstytucja 3 Maja zniosła odrębność prawnopaństwową Polski i Litwy.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Pińczowie włączyła się w obchody rocznicy i przygotowała wystawę "2019 - Rok Unii Lubelskiej - 450-lecie zawarcia".  W holu biblioteki czytelnicy i goście mogli zapoznać się z historią zawarcia unii, najważniejszymi osoby biorącymi udział w tym wydarzeniu na czele z królem Zygmuntem Augustem. Organizatorzy wystawy nie przybliżyli również  miejsce zawarcia unii  miasto Lublin i region lubelski.
Na wystawie znalazły się interesujące materiały edukacyjne i informacyjne: książki, czasopisma, plakaty i plansze edukacyjne, mapy (prezentujące państwo polsko-litewskie już po unii), foldery, ulotki informacyjne.
Wszystkie materiały dostępne są w Bibliotece.

Robert Karpiński