Filia w Starachowicach

Współpraca biblioteki z poradnią - spotkanie II

W dniu 16 września 2016 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej  Kielcach Filia w Starachowicach odbyło się spotkanie pedagogów z terenu miasta i powiatu starachowickiego.
Wraz z początkiem nowego roku szkolnego było to pierwsze spotkanie, organizacyjne. Ustalone zostały m.in. terminy i tematy kolejnych zebrań.
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,w tym poradni specjalistycznych oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych obie placówki: Biblioteka Pedagogiczna i Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna są instytucjami systemu wspomagania.
Wymagania państwa wobec m.in. tych placówek "należy traktować jako wyzwania, których realizacja służy rozwojowi społeczeństwa wiedzy, pomaga promować idę uczenia się przez całe życie, zachęca do współpracy i naukowego podejścia do rozwiązywania problemów. Wymagania zachęcają do nowoczesnego spojrzenia na edukację jako na proces decydujący o kapitale ludzkimi wskazują prorozwojowe zadania cywilizacyjne…". "Placówki powinny działać w celu spełnienia tych wymagań, ale zgodnie ze swoimi możliwościami i uwarunkowaniami".
W Starachowicach obie jednostki w ramach swoich kompetencji współpracują ze sobą na kilku płaszczyznach. Działania są wyznaczane na wspólnych spotkaniach i wdrażane w wyznaczonym terminie.

Monika Górczyńska