Filia we Włoszczowie

II wojna światowa we wspomnieniach Jerzego Groszka

11 maja 2015 r. w bibliotece pedagogicznej odbyło się spotkanie młodzieży I LO we Włoszczo­wie z Jerzym Groszkiem, rodowitym włoszczowianinem, działaczem społecznym, emerytowanym nauczycielem. W swej pracy zawodowej najdłużej związany z Zespołem Szkół Rolniczych we Włoszczowie, gdzie pracował jako kierownik internatu (1977-1982) i wicedyrektor szkoły (1982-1990). W latach 1984-1982, będąc radnym Rady Narodowej Miasta i Gminy Włoszczowa, zajmował się sprawami oświaty i kultury. Przez całe życie związany ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, autor wielu artykułów
o działalności Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie. Za swą pracę dydaktyczną i społeczną nagrodzony wieloma odznaczeniami, m.in.  Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W trakcie spotkania nasz Gość przejmująco opowiedział o Włoszczowie w czasie II wojny światowej widzianej oczami 10-letniego dziecka wchodzącego przez kolejne sześć wojennych lat w okres młodzieńczy. Był świadkiem wkroczenia Niemców, egzekucji ulicznych, utworzenia i likwidacji getta  żydowskiego,  udanej akcji wyzwolenia Włoszczowy w marcu 1944 r. przez oddział partyzancki  27.
i 74. pp. AK pod dowództwem "Marcina" mjr. Mieczysława Tarchal­skiego, wkroczenia i przemarszu  Armii Czerwonej w drodze na Berlin oraz powrotu żołnierzy rosyj­skich w maju 1945 r.  Wspomnienia Pana Jerzego Groszka przybliżyły zebranym również codzienne życie mieszkańców Włoszczowy, sposób spędzania czasu w tym trudnym czasie przez dzieci i mło­dzież, codzienne troski, strach  przed okupantem i radość z zakończenia wojny. Uzupełnieniem  spo­tkania była wystawa "
II wojna światowa na Ziemi Włoszczowskiej", przygotowana w oparciu o arty­kuły z "Głosu Włoszczowy"  i księgozbiór regionalny, ukazująca przebieg działań wojennych, sylwetkę mjr. Mieczysława Tar­chalskiego „Marcina” i innych żołnierzy z oddziałów partyzanckich Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych.

Justyna Kowalska