Filia we Włoszczowie

Spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych

3 grudnia 2015 r. w PBW Filii we Włoszczowie odbyło się kolejne spotkanie  w ramach  sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. Na wstępie prowadząca J. Kowalska  omówiła zadania biblioteki pedagogicznej w procesie wspomagania bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką oraz organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia  (Roz. MEN z dn. 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych - Dz. U. 2013 poz. 369). Następnie bibliotekarze zapoznali  się z pre­zentacją umieszczoną na  platformie e-learningowej ŚCDN "Podręczniki szkolne – rola i zadania biblioteki szkolnej", po czym wymieniali  się doświadczeniami na temat ewidencjonowania i udostępniania darmowych podręczników. Uczestniczki sieci zastanawiały się również jak wykorzystać nowości zakupione w ramach programu "Książki naszych ma­rzeń". Dyskusja  przebiegała w oparciu o prezentację umieszczoną w  Internecie "Jak sprawić by uczniowie czytali? Czytelnik oporny w bibliotece szkolnej" (aut. dr Michał Zając, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW). W dalszej części spotkania dzielono się uwagami na temat wykorzystania platformy www.epodreczniki.pl przez nauczycieli wszystkich etapów nauczania i omówiono założenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2010, ze szczególnym uwzględnieniem Priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Na zakończenie spotkania ustalono termin i tematykę kolejnego spotkania

J. Kowalska